ariana

ariana

Wednesday, March 5, 2014

? چسان تبریک باید گفت

نورمحمد سنگر:
چسان تبریک باید گفت؟
هنوز اهریمنِ وحشی که پا برجاست،

هنوز اشکِ ستم بر لحظه ها جاریست،
هنوز از نامِ ننگ و دین،
بدست و پات زنجیر هاست......هنوز خونت به نوکِ دشنه ی غیرت نخشکیده،
هنوز فتوای نامردی " مُنبر" درد میکارد،
هنوز بازارِ سرمایه ز جسمت سود میجوید،
هنوز دلال های فتنه ی هالیود:
برای غارتِ نو باوه گانت دام مینشاند،
هنوز در کوله بارت جهل و نادانی میفزایند،
هنوز احساس پاکت را به نرخِ هیچ میفروشند،
هنوز در بند زنجیری،
هنوز بیمار و رنجوری،
هنوز زندانیی سر پنجه ی زوری،
هنوز آرمانِ " زتکین" ها به چشمانِ تو خوابیده،
هنوز حماسه ی جاویدِ " بوپاشا" نجنبیده ،
هنوز داکتر اناهیتا راتب زاد، تنها است...
چسان تبریک باید گفت؟
چسان تبریک باید گفت?