ariana

ariana

Thursday, March 6, 2014

مــلا اشــرف غنــی طــالب زی قصــد دارد کــه از راه ارگ ریاســت جمهــوری داخــل جــنت شــود

 ملا اشرف غنی طالب زی سابق مشهور به اشرف غنی قاق روده که عمری را در دیار کفر به عیاشی ، زنکه بازی و میخوارگی سپری کرده و با یهود نصاری پیوند عمیق دوستی و محبت بسته که حتی بابت خوشی خاطر ایشان اسم محمد را از اول نامش حذف کرده
 
درین خزان عمر از یکسو هوس تخت ریاست جمهوری کابل کرده و از سوی دیگرهوای بهشت برین و جوی شیر و شراب به دماغش زده که بالاخره تصمیم بر این گرفته که یک تیر و دو فاخته کرده و از راه ارگ ریاست جمهوری داخل جنت گردد
 
ملا اشرف غنی اردوی ملی افغانستان را اردوی غیر اسلامی خوانده و در یک سخنرانی اش در افشانی کرده به سربازان اردوی ملی چنین گفته است
این بچه های خر سنت پیامبر را از بیخ تراشیده و خود را مسلمان می نامند !
اگر من زمام امور این کشور را بدست گیرم تراشیدن ریش را در اردوی کشور منع و حرام مطلق قرار داده و متخلف را با اشد مجازات یعنی سنگسار اسلامی تنبه خواهم کرد بر علاوه آن با برگزاری مسابقات ریش بردنک میان سربازان اردوی ملی آنها را به گذاشتن ریش دراز تشویق خواهم نمود
علاوتاً هر سربازی مکلف خواهد بود که ماه یکبار میله تفنگش را با رشته ای تنیده شده از تار های ریشش پاک کند که بدینصورت گذاشتن ریش دراز در کنار ثواب فراوان یک مفاد عملی نیز برای سرباز اردوی ملی خواهد داشت
 
این نه تنها اردوی ملی افغانستان است که عرف و سنن اسلامی در آن رعایت نمی شود بلکه در مکاتب و مدارس این کشور به اصطلاح اسلامی نیز از اسلام و فرهنگ اسلامی خبری نیست
امروز خیلی مکاتب ابتدایی و حتی مدارس دینی در افغانستان وجود دارند که در آنها دختران و پسران نا محرم در کنار هم در زیر یک سقف به فراگیری درس و تعلیم مصروف اند چیزیکه از دیدگاه اسلام حکم گناه کبیره را داشته و برای یک کشور اسلامی غیر قابل تصور است
اگر خواست خدا بود و من زمام امور این کشور را بدست گرفتم جدا سازی دختران و پسران حتی در کودکستان های کشور در صدر اقدامات مهم دولتی قرار خواهد داشت و ضمناً پوشیدن جیلک و دستار برای پسران و حجاب و نقاب برای دختران یک اقدام حتمی و فوری خواهد بود
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی