ariana

ariana

Monday, March 17, 2014

:نو روز تو

رضا رضائی هامبورگ
باهم ميريم به پيشواز بهار ... نوروز تو مبارك وطندارم ...
با صداي هر ضربان قلبم براي تو اي هم وطـنم آرزوي سلامتي ، شادابي و سرفرازي
مي كُنم . هر صبحت بهار وهرروزت نوروز .
امُيد وارم كه سروده ام را به عنوان عيدي از من د...ور افتاده از ديار قبول كُنيد .
 
 
 
نو روز تو
ببین ای دوست که کارجهان چنان و چنین شده
بهارمثل هرسال در همه جا چه رنگين شده
رنگ گل را نگر كه چه قشنگ و رنگا رنگ است
اما بازهم دروطنم رنگش سرُخ خونین شده
روز نوروز با زکفش و لباس نو میپوشند همه
اما به تن فرزند ما لباس همیشه همین شده
پول عیدی گر به بچه دهی عید اوعید میشود
اما دست این پدرز تنگد ستی درآستین شده
ز رسیدن بهارهمگی بس چه شاد و خوشحا لند
اما غم نوروز برای این دیار غم دیرین شده
شادي هم ازتو بُريد که دیگر هرگز نبینی ا ش
اما جای اورنج وماتم رفیق این سرزمین شده
گر نباشد شيريني روزعید عید تو که عید نیست
اما کام طفلان ما باز با خون دل شیرین شده
سفرهء عید درهمه جا ز نقل و نبات پرُ است
اما زبرکت جنگ سفرهء تو چه آتشین شده
کسی درکشورت نه به فکر تو ونوروز توست
اما مهم اینست یکی موُمن ویکی بیدین شده
هركي ميخواهد كه بيايد و ديارم را ويران كند
اما هنوزداغدار زآنيم بازديگري دركمين شده
روز نوروزاست امروز وقت شادمانی وسرور
اما خا طرم دراین روزهم بیاد تو غمگین شده
ندانم كه حساب عدل و عدالت بدست كيست
يا نيست ياكه گوش فلك هم راستي سنگين شده