ariana

ariana

Tuesday, March 25, 2014

: زن ای ستاره ای زیبای زنده گی

ای زن ای ستاره ای زیبای زنده گی
ای شب چراغ عالم تاریک روزگار
ای زن که هستی همگان از وجود تست
مگذار تا بروی تو ابر سیاه کشند
 
مگذار تا که روشنی ات را خموش کنند
مگذار تا غرور ترا زیر پا کنند
مگذار تا صدای ترا بی صدا کنند
دیگر زمان جهل و جهالت نمانده است
مگذار تا که نام تو جاهل صدا کنند
ای زن ای ستاره ای زیبای زنده گی ...
دسثان و پای تو که به زولانه بسته اند
ویران کن این که بار دیگر بر تو نبندند
تا کی به این کهنه دلان گوش میدهی
آواز نو به پا کن واین کهنه را ببند
هم دین و هم خدا به تو دشمن گشته است
زیرا که چون زنی و هر دو مرد پرورند
دیگر خموش مباش که خموشی گناه تست
ورنه به سنگ هر کس وناکس ترا زنند
ای زن ای ستاره ای زیبای زنده گی