ariana

ariana

Monday, March 24, 2014

: نوروز

به بــــالِ بـــــادِ نـوروزی ببر پیـــــامِ زنان
که ما شکسته یم از ظلمت خزانِ زمان
برای مرد خدا شد یکی، به ما دو خـــدا
اگر یکیست مقامم، صدای خود برسان
به امید روزی که همای سعادت بر سرنوشت زنان جهان، بال بگسترد
ن . سنگر