ariana

ariana

Thursday, March 13, 2014

: خــواب پوتیــن شــدن

گــاو پیــر خــواب کنجــاره مــی بیــند و روباه پیــر خــواب پوتیــن شــدن
فیل از جمله حیواناتیست که غریزه محبت فرزند در او شباهت به عاطفه و مهر و محبت انسانی دارد ، زمانیکه فیل چوچه اش را در اثر مرگ طبیعی یا حوادث دیگر از دست میدهد
 
 درست مانند انسانها از مرگ فرزندش ناراحت و غمگین شده و اصلاً نمی خواهد که مرگ فرزندش را منحیث یک واقعیت تلخ بپذیرد بلکه روز ها در کنار نعش فرزندش به انتظار نشسته و با این کارش از جمع فیلان دیگر بدور مانده و زندگی خودش را با خطرات احتمالی مواجه می سازد.
 
حالت روانی فعلی کرزی مرا بیاد همین فیل چوچه مرده می اندازد که بدرستی میداند که دیگر بعد از دوازده سال باید بالاخره با تخت و تاج به مفت آمده خدا حافظی کرده و ارگ شاهی را ترک کند ولی عشق آتشین تخت و تاج سلطنتی عقل و شعور وی را فلج کرده که برای حفظ آن به نحوی از انحا او را به اعمال شیطانی و پوتین گونه وادار می کند.
 
توجه دوستان را به صحبت میان کرزی و زلمی رسول درین باب جلب می کنیم :
 
حــامــد کــرزی :زلمی بچو، هرگز فراموش نکنی که من بجای برادر هایم ترا وزیر خارجه ساختم در حالیکه خودت میدانی که چندان پوز و چنه وزیر خارجه را هم نداشتی.
 
زلمــی رســول :لالا حامد چی گپ است ؟
آیا بالای من دیگر اعتماد نداری یا چطور ؟
 
حــامــد کــرزی :نی من فقط از آینده خود کمی در هراسم و از همین بابت به گفته مردم " جنگ شیدیار سر شدیار" شرایط حمایت خود را صاف و پوست کنده برایت خاطر نشان می کنم که باز نگویی من اطلاع نداشتم و یا نا خوانده امضا کردم.من در مبارزات انتخاباتی ترا حمایت میکنم و اگر زنده بودم ترا با استفاده از همه چال و نیرنگی که بلد هستم به چوکی ریاست می نشنانم اما در مقابل از تو می خواهم که قول رعایت نکات ذیل را بمن بدهی
 
 !تو بمن قول میدهی که قدر برادران ناراضم را همیش دانسته و هیچگاه حرکت خلاف میل آنها انجام ندهی 
تو بمن قول میدهی که هر اقدام دشمنانم را که مصونیت جانی و مالی من و برادرانم را به خطر مواجه سازند فوراً در نطفه خنثی می کنی !تو بمن قول میدهی که ریاست شوری عالی صلح و ریاست عالی وزرای مشاور را تا پایان دوران کاری ات بمن واگذار می کنی !تو بمن قول میدهی که در فعالیت اقتصادی و تجارتی برادرانم اجازه هیچ نوع دخالت و نظارت را به هیچ مرجعی و یا کسی نمیدهی تو بمن قول میدهی که تصامیم مهم لشکری و کشوری را هیچگاه بدون مشوره و صوابدید بنده اتخاذ نمی کنی
 
زلمــی رســول :هر چه بخواهی حامد جان هستم به فرمان تو، بنازم چشمان تو
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment