ariana

ariana

Thursday, February 27, 2014

!ای زن به تو , بمقام تو و بر حق تو نبایست جفا شود


 
خورشید سپهر
ای زن به تو , بمقام تو و بر حق تو نبایست جفا شود!  
                                  برای آنکه تواساسی ترین جوهری از آفرینش هستی !
                                 و برای آنکه تو مهر پرور ترین موجود عالم هستی !

آغوش تو , مهر تو , صبر تو , شکیبایی تو و بردباری تو اولین سنگ بقای زندگی را نوید میدهد , نبایست... و هرگزنه ترا و عظمت ترا جلادان خفاش در باستیل های خوفناک و نمناک به اسارت بگیرند , زجرت دهند و در زیر نامهای مختلف با تهمتهای دروغین , نظامهای وحشتبار و دهشت افگن مردسالارانه به بهانه های کاذب روح و روانت را شکنجه دهند و جسم لطیفت را در در زیر یوغ غرایز شهوانی و شیطانی مورد بهره کشی های ظالمانه قرار دهند .
نظامهای منفور و فاسد که فاعلان , عاملان اصلی (تسلط مرد سالاری ) همچو جنایات بشری را از حبس رها میکنند ولی زنانرا به زندانهای مخوف زندانی میکنند اینها به پیشگاه خدا و عالم انسانیت چگونه پاسخ میدهند ؟ اگر یکبار به ندای شرف انسانی خویش رجوع کنند تکانه های را احساس خواهند کرد تا در رهایی همه زنان افغانستان از کلیه زندانهای قرون وسطایی اقدام کنند و ما:
فریاد خود را بخاطر تجلیل از *هشتم مارچ * به همین ارتباط بلند میکنیم