ariana

ariana

Thursday, February 27, 2014

: بهبود وضعیت زنان افغانستان درطی سال های اخیر

وزیر امور زنان افغانستان با اشاره به شرکت زنان در اکثر برنامه‌های ملی و سازمانهای اداری این کشور اظهار داشت که وضعیت زنان افغانستان در سالهای اخیر بهبود یافته است.
حسنبانو غضنفر وزیر امور زنان افغانستان امروز در مراسم تجلیل از روز زن و فعالیت زنان در وزارتخانههای افغانستان، گفت که وضعیت زنان نسبت به 12 سال گذشته بهبود یافته است.
غضنفر افزود: هماکنون در تمام سازمانهای اداری دولت افغانستان حقوق زنان و مردان به طور مساوی رعایت میشود و زنان در این راستا هیچ مشکلی ندارند. به گفته وی، در اکثر سازمانهای اداری افغانستان حتی به نفع زن تبعیض مثبت انجام شده و زنان بیشتر از مردان در کارهای اداری جذب میشوند.
وزیر امور زنان افغانستان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، وزارت زنان، تحصیلات عالی اشاره کرد و گفت که آمار کارمندان این وزارتخانه
ها نشان میدهد که حضور زنان در 12 سال گذشته بهبود یافته است.
غضنفر برابری زنان و مردان، تثبیت حقوق برابر، ایجاد کمیسیون منع خشونت، دادستانی منع خشونت، قانون خانواده و سرپرستی، ایجاد واحدهای جنسیت و مراکز فنی و حرفه
ای برای زنان را از دست آوردهای 12 سال دولت افغانستان در امور زنان برشمرد.
وی همچنین تأکید کرد که در این اواخر خشونت علیه زنان و مردان در افغانستان افزایش یافته است و در این راستا نمیتوان گفت که تنها زنان از این ناحیه آسیب ‌پذیر هستند.با این حال، «فتانه گیلانی» رئیس اجتماع زنان افغانستان که در این مراسم حضور داشت، گفت که وضعیت زنان تنها در مرکز افغانستان بهبود یافته و در ولایتهای این کشور وضعیت همچنان مثل گذشته باقی است.
به گفته وی، وضعیت زنان در افغانستان همواره از نگاه وضعیت زنان در کابل بررسی میشود در حالی که وضعیت تمام زنان در افغانستان یکسان نیست.
گیلانی اظهار داشت: دستاوردهای دولت افغانستان در 12 سال گذشته در امور زنان کم بوده و وضعیت زنان تنها در روی کاغذها بهبود یافته است.
این در حالی است که وزارت آموزش وپرورش افغانستان چندی پیش ازافزایش 39 درصدی دانش آموزان دختردرافغانستان خبر داده بود.