ariana

ariana

Friday, February 28, 2014

زندان

حبیبه کوهستانی
درود بر تو باد بانوی سرزمین زندانها
تا تو به دنیا میایی در زندان نوزاد دختر بودنت قنداق میشوی،
روز دوم ات را پدر در زندان عار از تو محکوم به حبس ات میکند،
روز سوم برادر ترا در زندان رشد بدنت
می افگند،
    روز چهارم را در زندان چادری نفس میک...شی،
روز پنجم تولدت را در حجله ی نا خواسته،
تن ات را در پشت سلول زندان هوس جشن میگیرند،
ای تکرار فاجعه،
ای درد نا خواسته،
ای زندانی قرن ها،
ایا مگر دوام این حبس تا محشرست؟