ariana

ariana

Thursday, February 27, 2014

: تقدیم به بانوان سراسر جهان ومادران زحمتکش

         

حضرت ظریفی
(آمد آمد روز پر افتخار هشتم مارج)
به پیشواز هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر دنیا
                                ما کیستیم حکایتی از افتخار زن ...
                                  بود و نبود ماست ز شهر و دیار زنزن کیست؟ تابناک ترین اشعهء جهان
خور شید و ماه جلوه گر است از تبار زن

دنیا خوش ست گردش گردون به کام ماست
باشــد اگــر بــه مـیــل جــهــان روزگار زن

جای سراب نیست به لبتشنه گان دهر
تا جلوه هاست زمزمهء آب شار زن

مادر که هدیه ایست خدا را... به بندگان
حور بهشت جلوه کند در کنار زن

عصمت و حریت صدف گوهر زن است
گهوارهء تمدن مرد افتخار زن

زن ناجی حبات بشر در همه جهان
زانروست جملگی شده ایم دوست دار زن