ariana

ariana

Thursday, February 27, 2014

: گردهمایی زنان در هرات به پیشواز از هشتم مارچ


ده ها تن از زنان به پیشواز از هشتم مارچ روز جهانی زن امروز در باغ زنانه در مرکز شهر هرات گردهم آمده و از این روز تجلیل بعمل آورده اند.
این تعداد از زنان حمایت خود را از منشور زنان افغانستان اعلام کرده تاکید می کنند که این حرکات می تواند تاثیرات مثبت را در روند کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان داشته باشد.

ستاره زن که لب و بینی آن از سوی همسرش بریده شده در این نشست اشتراک کرده و خواهان اعاده حقوق خود شد.

زنان اشتراک کننده در این گردهمایی می گویند تلاش دارند تا با استفاده از این فرصت به حقوق قانونی شان دست یابند.

ماریا بشیر رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات گفت خشونت ها علیه زنان هنوزهم در این ولایت شدت دارد.

خانم بشیر گفت: در سال جاری خودسوزی، قتل و سر بریدن زنان از برگترین مواردی است که در سال های گذشته کمتر به ملاحظه رسیده است.

او همچنان می گوید این حرکات نشان میدهد که زنان قدرت و همبستگی لازم را پیدا کرده تا در برابر خشونت علیه زنان مبارزه کنند:

« باکمال تاسف که نوعیت خشونت ها علیه زنان درولایت هرات شدیدتراست،ما بیشتربه قتل ها،سربریدن ها،خودسوزی ها ولب وبینی بریدن زنان دراین ولایت مواجه هستیم.
زنان به توانایی های رسیده اند که خودشان می توانند گردهمایی قوی را داشته باشند وهم صدای خودرا بلند کنند وتاثیرات آن این است که زنان ازقدرت یکدیگرباخبرمیشوند وهم این موضوعات انعکاس اینرا دارد که مردان نیزکه زنان یک اتحاد وهمبستگی د ارند. »

در این نشست عکس های زنان افغان که در چند سال اخیر مورد خشونت قرارگرفته اند به چشم میخورد اما ستاره زن که حدود سه ماه قبل لب وبینی آن ازسوی همسرش بریده شده باداشتن عکسی ازخودش به این تجمع شرکت کرده بود.

ستاره میگوید برای آزادی زنان افغان ازهیچ تلاشی دست نخواهد کشید تا زنان دیگربه مانند او مورد خشونت قرارنگیرند:

« من آمده ام که ازحقوق خود دفاع کنم، نباید به جای خود بشینیم چون زنان درافغانستان مشکلات زیادی را دیده اند،دیگرنمیخواهیم مشکلات مان تکرارشود باید آزاد باشیم. »

بیشترزنان اشتراک کننده دراین تجمع خواسته های مشابه دارند اما خالده خرسند نویسنده ویکی از فعالان حقوق زن ازدولت آینده افغانستان خواست تا سهم زنان را دربخش های مختلف حکومتداری بیشترسازد:

« ما زنان رای داریم و رای ما به صندوق کسی خواهد بود که به مطالبات و خواسته های زنان توجه جدی بکند، شما رای می خواهید و ما خواسته داریم.
مادر سطح مشارکت های سیاسی رده های بالای مدیریتی پست میخواهیم، ماتامین اقتصادی اجتماعی میخواهیم،ما صحت میخواهیم ما حق تعلیم وتربیه میخواهیم این حقوق انسانی ماست که ما میخواهیم ولی ازمواضع قدرت. »

سمیه رامش یکی دیگرازحامیان حقوق ز ن درولایت هرات وضعیت زنان درنقاط مختلف افغانستان را نگران کننده توصیف کرد.

اوگفت سیاست های دوگانه حکومت افغانستان ازیک سوء و خشونت های ساختاری خانواده گی ازسوی دیگرزنان را نسبت به دست آوردهای دوازده سال اخیر درافغانستان نگران ساخته است:

« وضعیت کل زنان درنقاط مختلف کشوروضعیت بحرانی ونگران کننده است ازیک سوء سیاست های دوگانه دولتمردان وازسوی دیگرخشونت های ساختاری خانواده گی همه وهمه باعث شده است که به نوعی زنان نگران دست آوردهای ده سال اخیرباشند. »

باهمه اینها موجودیت ستاره بزرگترین ثبوت خشونت علیه زنان افغان دراین نشست را نشان میداد که تاحال علایم ناشی از بریدن لب وبینی آن گویای براین حقیقت است.

اما ماریا بیشتررییس څارنوالی هرات می گوید که اداره تحت امرش تلاش دارد که به آینده نزدیک ستاره را به کشور ایتالیا بفرستد تا جراحی لب وبینی آن دریکی ا زشفاخانه های آن کشورمعالجه شود.

بااین حال مقامات ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات میگویند درسال گذشته سیصد وچهل واقعه خشونت علیه زنان دراین اداره به ثبت رسیده که این آمار درسال جاری بیش از دوصد شصت مورد را نشان میدهد.
 
شاه پور صابر