ariana

ariana

Sunday, February 9, 2014

: تحفــه هــای کــرزی

مــلی و شــلغم تحفــه کــرزی ، چــه کــند بیــنوا همــین دارد
خجالتماب کرزی با صد ها حیله و نیرنگ شیطانی از مخالفت با امضای توافقنامه امنیتی گرفته تا رهایی زندانیان  طالب از زندان بگرام جهت جبران  خیانت هایی گذشته اش در عمل زمیه جلوس دوباره امیرالمومنین را بر تخت امارت اسلامی افغانستان مهیا ساخت
 
 
 
که بالاخره در آخر سال دوهزار و چارده میلادی آخرین سرباز نیروهای ناتو خاک افغانستان را ترک کرده و عساکر پاکستانی در لباس طالب جاگزین آنها گردیدند
 
به افتخار تخت نشینی امیرالمومنین ملاعمر بر تخت امارت اسلامی افغانستان جشن پرشکوهی در غازی استادیوم کابل دایر شده و برعلاوه بازی های سنتی و عنعنوی اسلامی چون شمشیر جنگی و نیزه بازی برگزاری بازی های مدرن اسلامی چون ذبح اسلامی مردان بی ریش و سنگسار زنان بی حجاب باعث شور هلهله فراوان تماشاچیان شده که ایشان با سر دادن  نعره تکبیر ازین بازی های مدرن اسلامی اظهار شادمانی و مسرت کردند
 
روز بعد از جشن تخت نشینی بزرگان قومی ، تجاران و سرمایه داران بزرگ و سایر نخبگان و معززین کشور به حضور مبارک معظم مکرم امیرالمومنین چشم چراغ مسلمین ، دشمن کفار والکافرین ، شمع فرزان اهل یقین شرفیاب گردیده و تحایف ناچیزشان را تقدیم حضور محترم ایشان فرموده از بارگاه ایزد متعال خواستار عمر دراز و بقای تاج وتخت ایشان گردیدند
 
جناب ملا اشرف عنی با گاوی باری و گوسپند چاری به پیشگاه امیرالمومنین شتافته و خجالتماب کرزی ملیی از هزاره جات  و شلغمی از پنجشیر را پیکش حضور ایشان  فرمودند که آخوند صاحب از دیدن تحایف مذکور اظهار شادمانی کرده به طلاب کرام اشاره فرمودند که آنها را در زیر خانه برده و آماده ذبح اسلامی بنمایند
بعد امیرالمومنین رو به سوی کرزی گشتانده به طلاب کرام دستور دادند که او را طرف چارراهی پیش ارگ انتقال داده و در بالای همان پایه سمنتی که داکتر نجیب را به دار آویخته بودند او را نیز بالای همان پایه به یک لنگ آویزان کنند
 
کرزی از شنیدن فرمان امیرالمومنین چون برق گرفته ها تکان شدیدی خورده از خواب غفلت بیدار شده تازه متوجه اشتباه بزرگ زندگی اش گشت و همچون طفلکی معصوم زار زار به گریستن شروع کرده می گفت
 
از برای خــــــدا خطــــا کــــردم 
گــرچــنین کــار ناســــزا کــردم
 
ســوی من التفــات خــاص کــنید 
زین بلای بدم خــــــلاص کــــنید
 
گــــریه زار او چــــو بشــــنفتند
مــــــردم دور و پیش او گــــفتند
 
گــر نصیحــت گهــی تو  بشنیدی
اینچــــــنین روز بد نمــــی دیدی
 
با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی