ariana

ariana

Sunday, February 23, 2014

: هما قسیم اززنان موفق افغانستان

حضرت ظریفی
هر روز روز زن است وهشتم ماچ بهانهء در افتخار این روز میمون ومبارک/
در کشور فنلاند نیز زنان پر افتخاری زیست دارند که از جمله هما جان قسیم مسئولیت این بخش را به عهده دارد در زمینه خواستم کو تاه تبصرهء به خاطر م...عرفی شان اینجا بنویسم:


تو ضیح مختصر به ار تباط کار وپیکار مثمر هما قسیم
در سال 1960 به شهر کا بل آرامش نسبی حکم فرما بود
طلوع آفتاب نور افشان ازعقب کوه آسمایی هرصبح شهریان کا بل زیبا را
نوید روشنی بخش آرزو ها بود.
پدر ومادری که در آرزوی فرزند لحظه شماری میکردند دعای شان بدربار الهی به اجابت رسیده صاحب دختری که قدومش را مبارک دانستند به خوشی وشاد مانی صدای گریه را چون موسیقی دلنواز بالبخند اسقبال کردند.
چه زیباست به گفتهء وکتور هوگو که:
(کوه باسنگ آغاز میشود وانسان بادرد) مادربا دیدن جهرهء فر زند دردش را فراموش با شادمانی صلابت نگاهش دوخته بر جشمان دختری بود که از بطنش به دنیا آمده وپدر با لبخندشاد و برای همهء اعضای خانواده پدر شدنش را مبارک میگفت.
نام این نوزادرا (هما )گذاشتند هما باجهرهء معصومانه طفولیت هایش روز بروز رشد می یافت واز کودکی به صباوت طفلی ها ره می پیمود.
همای کوجک در سن هفت سالگی شامل لیسهء عالی بلخی کا بل شده وبعد فرا غت صنف دوازدهم آن لیسه شامل تر بیه معلم سیدجمالدین افغان وهمزمان به اینکه آن را با موفقیت به پایان رساند واز رشتهء انگلیسی فرا غت حاصل در یکی از لیسه های شهر کابل به صفت معلم تدریس میکرد .
هما قسیم بعدا ازکابل کو چیده به شهر ننگر هاربه صفت استاد با پشت کار وزحمتکشی ها تا هنگام مهاجرت از وطن جان بازانه مصدر خد مات شایانی به فر زندان آیندهء وطنخادم صادق وطن واولاد وطن بود.
علا وتا همزمان با تدر ریس شاگردان این استاد ومعلم آگاه همدوش با هم قطاران بافعالیت های فر هنگی کلتوری وادبی در وطن سهم شایسته داشته ویکی از نخبه ترین همگامان تعلیم وتعلم در بخش فعالیت های مثمر اجتماعی وظیفه اجرا کرده است.
هما قسیم با ذوق واشتیاق تمام شب ورز نمیشناخت همان گونه که هموطنان آگاه در جر یان حوادث اخیر موقع حضورطالبان به وطن این دشمنان علم ومعرفت با قصاوت وبیرحمی شوهر مهربان پدر سه طفل را که شریک زند گی این بانوی آگاه بودشهید ساختند وچراغ مشعشع خانه را که نور بخش خانواده واجتماع بود به خاموشی کشاندند اما هما جان قسیم با وجود اینکه شوهر مهربان وعزیزش را از دست داده وهمراهی نداشت این سیل ویران کن وخانه بر انداز نتوانست او را ازپای درآورد او هر گز نا توان نشد با امید واری کمر همت بست باشور واشتیاق علا وه بر مسئولیت مادری به وظایف خطیر اجتماعی کلتوری وفر هنگی که در پهلوی تدریس شاگردان داشت لحظهء از پای ننشست ودر پهلوی خواهران وهمنوایان آگاه مبارزش شجاعانه رزمیده ومیرزمد.
این معلم وآموز گار توانمند در پهلوی هم قطارانش موقع حکمروایی طالبان از تهدید واخطار نمی حراسید کوشا بود و آرزوی خد مت بیشتر به خاطر تر بیهء اولاد آیندهء وطن حاضر به ترک وطن نبود اما اینکه جان خودش وفر زندانش خطر ترور وا اختطاف تهدید میکرد نا چار مجبور به مهاجرت شده رهسپار دیار غربت گردید.
مادر آگاه معلم پر کار زن نخبه ورسالتمند درغربت نیز لحظهء آرام ننشست او در سال 1995 که در شهر اسلام آباد پاکستان مهاجر شد توانست برای فر زندان مهاجر آنجا مکتبی را ایجاد کند شباروزی در خد مت مهاجرین بدون پاداش در غربت سرای پاکستان پنج سال دیگر را کار وپیکار نمود مطا بق به ارزو وخواستش با پشت کاربه اولاد مهاجرین مادر وار آغوش بازکندبا نوازش های مادرانه فر زندان مها جرین را از خود جدا نداند کار وپیکار نمود رفته رفته آنروز ها وضع مهاجرین در پاکستان نیز رو به وخامت گرایید هما قسیم نیز مانند دیگر مها جرین متحیر بود که جکونه بتواند بخاطر زنده ماندن با سه فر زندش در کجای دنیا پناه گزین شود او توانست که با لیاقت وتوانمندی دران شرایط دشوار به تنهایی خودرا از شر بد بختی های طاقت فر سا نجات دهد با قبول مشکلات ورنج های زیاد راهی را برای هجرت دیگری که امکان بر گشت به وطن نبود انتخاب کرد در سال 2000 عیسایی به کمک ملل متحد عازم اروپا در کشور فنلاند شد این بانوی مبارز دانای عاقل در کشور فنلاند که توانمندی اش با شور وشوق خدمت به وطن واولاد وطن در سرش همیشه بود وهست آرام ننشست آنجا نیز راهش را دربین هموطنان باز کرد ویکی از جهره های محبوب اجتماعی کلتوری وفر هنگی افغان عرض اندام کرد او توتنست بداخل فنلاند وبیرون از فنلاند ونیز در داخل وطن ره بگشاید وسفر های داشته باشد با جد وجهد هما قسیم بصفت معلم به مکاتب فنلاند مسئولیت تدریس شاگردان را عهده دار بود بانوی آگاه درکشور فنلاند ایجاد گر ساز مان زنان هست که لحظهء ازپای ننشسته ومدت 13 سال است باکار وپیکار علاوه بر ثمر رساندن سه فرزندش تواتنسته خدمات زیادی را بخاطر همبستگی زنان آگاه صداقتمندانه در کشور فنلاند انجام دهد.
خواهر پر کار عزیز ونخبهء ما محترمه هما جان قسیم یکی از اعضای فعال جامعهء افغانی ما در هجرت ودر وطن بوده که درین روز ها به شهر کابل مهان است من برای این زن آگاه توانمندی پیشتر انرزی بهتر وکار وفعالیت های مثمر را در پهلوی آزاده گان میهن خواستارم.