ariana

ariana

Thursday, February 13, 2014

تجلیل ازروزعشاق یا والنتین

عزیزه عنایت                      
از پیدایش بشریت تاجایکه در صفحات تاریخ بشری  دیده شده ویاهم افسانه های از
عشاق جهان  سینه به سینه  منتقل شده است درهر کشور و کلتوری عدۀ دربرابردو
جوان دلداده (پسرودختر)قرارگرفته وسد راهی برای بهم رسیدن آنان ایجاد کرده اند
مثل عاشقانی چون رمئووژولیت ، کلارا و روبرت شومان، اتللوودژد موناوو.. که
دربین اروپایان شهرت زیادی دارند .
 
 
      درکشورهای آسیایی که حتا منجربه سنگسارکردن وحکم اعدام ها نیزشده
است ،تاکنون که قرن 21 است هنوزهم به عاشقان حکم سنگسارداده میشود که البته
ازعاشقان مشهورکشورهای آسایی  نیز دراین بحث یاد آورخواهم شد و حال که 
 صحبت  مان درمورد والنتین یا روزعشاق میباشد باید گفت ،والنتین کی بودو چرا
اروپایان روز 14 فبروری را همه ساله بنام وی تجلیل وجوانان این کشورها به یک
 دیگرتحایف هدیه میکنند.     
         سینت والنتین یکی از جوانان عیسوی مذهب که در جملۀ کارمندان روم در
یکتا پرستی وعبادت به خدای یگانه ثابت قدم تشخیص گردید، ونسبت کاربلاوقفه
درموردرسیده گی به حمایت وپرستاری افراد مریض ومسن که جنبه های انسانی
و روحانی مذهب مسیحیت را تشکیل میداد طرف توجۀ خاص مقامات کلیسا قرار
گرفته بود که دراین اوج شهرت به دخترشهردارروم نیزدل بسته بود وتا جائیکه در
نوشته های تاریخ آمده است پدردخترمانند امپراتور(کلاودس دوم روم) یکتا پرست
نبوده رب النوع را پرستش مینمود. والنتین  ازجریان صحبت های معشوقه اش  در
یافته بود که شهردارروم (پدردختر)نسبت اختلافات  عقیده تی ممکن است به ازدواج
ا و موافقت نکند. والنتین که به صحبت کردن بازبان روحانیت و مسیحیت مهارت
تام  داشت  به زودترین فرصت بادید وادید های مکرر با شهر دارروم چنان بالای
وی تاثیرگذاشته بود که حتی به خواهش والنتین تعدادی اززندانیان مذهبی مریضان
وبزرگسالان را با استفاده ازقرابتش با امپراتور روم آزاد ساخته بود.
       والنتین که مطمین شده بود ومیدانست  که پدر معشوقه اش راتحت تاثیرقرار
داده است ، به زودی به مقصد خود خواهد رسید وبا دخترشهردارروم به آسا نـــی
عروسی خواهد کرد.اماازقضا نظربه ابرازنظردرباریان، امپراتورهیتی توظیف می
کند تا مشخص نمایند و بداند که درجملۀ سربازان امپراتوری آیا مجرد ها خوب می
جنگند و یا متاهل ها؟
        والنتین که درپهلوی امورمذهبی وظیفۀ محول شده ازسوی مقامات کاتولیک
تمام توجه اش درمسیحی ساختن شهردارپدرمعشوقه اش معطوف شده بود میکوشید
تا مشکلی بخاطر عروسی اش بوجود نیاید.و با تبلیغات مذهبی و بیشتر تحت  تاثیر
قراردادن آن شهرداررا وادار به گرایش وبه مذهب کاتولیک نموده مراحل آن را
با رازداری وسریت طی کرده وبعد رضایت اورا درموردعروسی دخترش کسب
نماید ودرانتظار فرصت بود تا عروسی نماید .
بروفق ضرب المثل (بخت اگر یاری کند دندان به سندان نشکند - بخت اگر سستی
کند دندان زحلوابشکند )دراین هنگام هیت بررسی سربازان به امپراتورراپورمیدهند
درجبهۀ جنگ مجرد ها بهترازمتاهل ها میجنگند. زیرا متاهل ها همیشه درفکر زن
و فرزند شان بوده و از کشته شدن هراس داشتندوفکر میکردند اگر کشته شوند زن
وفرزند آنان چطورخواهد شد.اما مجردها هیچ تشویشی ازآینده نداشته فقط برای غلبه
بردشمن  فکر مینمودند.
        امپراتور باحالی شدن ازاین موضوع فرمان میدهد وازدواج جوانان راممنوع
اعلام میدارد.
        والنتین باشنیدن این حکم امپراتور، بسیارمتاثـرشده وتعدادی ازدوستان خود
رامخفیانه جمع میکند،درگوشۀ ازشهربصورت غیرعلنی همه با معشوقه های شان
رسماً عروسی کرده و فیصله میکنند که برای امپراتوربگویند که قبل ازصدورحکم
منع ازدواج، جوانان عروسی کرده اند.
       ازبخت بد،ازیک سوراپورازدواج مخفیانۀ او،ودوستان هم نظرش به امپراتور
میرسد وازسوی دیگر موضوع تغیر عقیدۀ شهردار روم(خسرووالنتین) افشاءشده و
ازاین رازامپراتور روم درجریان قرارمیگیرد ، با خشم وغضب امربازداشت همۀ
آنانرا صادر میکند که درنتیجۀ تحقیقات وبازرسی ها والنتین سرمنشاء این همه نا
فرمانی هاو تشویق پدردختر(شهردارروم) به مسیحیت تشخیص شده و بتاریخ 14
فبروری قرن سوم (270- میلادی)به حکم امپراتورروم درزندان اعدام میگردد.
    مدت هاپس ازمرگ امپراتورروم(کلاودس دوم) عدۀ ازدوستان وهم عقیده های
والنتین روزمرگ او(14 فبروری) را گرامی داشته و به یادش شمع روشن کردند
و آنروزرا تجلیل نمودند که تاکنون این روز را جوانان غرب ودرامریکا نیزتجلیل
می نمایندوحتا دراین اواخردربین تعداد ازجوانان کشورهای آسیایی که دراروپا و
امریکا زندگی میکنند،دیده شده که روزعاشقان را به یک دیگرتبریک گفته تحایف
وگل هدیه میکنند.
        درکشورهای اسلامی هم عشاق بسیارزیادی گذشته اند که میتوان از لیلی و
مجنون،شیرین فرهاد،وامق غذرا، ورقه وگلشاه، رابعه وبکتاش وو.... نام برد.
        ولی درکشورهای اسلامی  نظربه سنن ازعشاق نامبرده نمیشود ویـــادی
ازقربانی شدن آنها نمیگردد چه دلداده های که سرهارا ازکف نداده ویا هم سنگسار
نشده اند که از آن جمله رابعۀ بلخی دخت بلخ باستان که همه فرهنگیان عزیزازسر
گذشت وی اطلاع دارند که بخاطرعشقش با بکتاش ونوشتن اشعارفمینستی توسط
حارث برادرش درحمام  رگ های دستانش را بریدند تا اینکه درحمام جان داد ولی
هیچ گاه عشقش را فراموش نکردوبا خونش نام بکتاش را نوشت .
       اما هیچ کسی تا حال نه ازوی تجلیل کرده ونه هم یادی، بخاطریکه نزدبعضی
ها عشق ورزیدن گناه است  گناه نا بخشودنی وجرم مطلق،
       درحالیکه  خداوند عالم  عشق را آفریده است ودرقرآن کریم هم درمورد این
پدیده تذکررفته است (سورۀ حضرت یوسف و زلیخا) سورۀ عشق است هرپسر و
دختری حق دارد همسر وشریک زندگی خویش را انتخاب نماید اما درکشورهای
اسلامی مخصوصاً افغانستان عزیزمان دختران اجازۀ آنرا ندارند.
        امید وارم که دامن خشونت علیه زنان در کشورهای آسایی ومخصوصاً وطن
زیبای مان افغانستان چیده شود تادرآسایش وهمدلی همه بتوانند زندگی کنند.
بادرود.
 
                                                                           13/2/2014 -