ariana

ariana

Tuesday, January 28, 2014

تیترهای سمی

س.غزل
موج رسانه های که جنجال می کنند
ایینه را هر اینه بد حال می کنند
تقویم را به اتش تحریف می کشند
از فصل های سوخته اقبال می کنند

با تیتر های سمی و برنامه های گنگ
یک شهر را بدون شک اغفال می کنند
در لابلای واژه ی ازادی بیان
موج اسارتی ست که ارسال می کنند
تصویر های روشن اینده را دریغ
در لابلای شایعه ها چال می کنند
از خار ها به گونه ی تفصیل می دهند
از گل ولی اشاره به اجمال می کنند
با انتشازر وحشت و ویروس ابتذال
اندیشه را دچار به تبخال می کنند
از کیبل تخلف و از موج ابتذال
افزوده ی علاوه به اموال می کنند
هشدار از رسانه ی عشق است باخبر
یک عده در مسیر دل اخلال می کنند
کابل 92.11.6