ariana

ariana

Sunday, January 19, 2014

شرارعشق

عبدالوکیل کوچی 
بازهم جوشنی به برزده یی     به گل وگلشنی  شرر زده یی
می روی بهر کشتن عاشق      فکرعاشق کشی بسرزده یی

 
 
                    با ده در خرمن شکر زده یی
                    تیر عشقی که برجگرزده یی
از غمت بی قرار و نا لانم      چشم خونین و دل پریشانم
درپیء شوق وصل دیدارت     در همه زندگی به ار مانم
                  شعله در کوه  بحر بر زده یی
                   جلوه درلعل ودرگهر زده یی
بی توبرمن جهان نمی زیبد     باراین سربجان نمی زیبد 
 بی رخت ماه اختر خورشید     به تن  آسمان  نمی  زیبد
                   پرده بر اختر و قمر زده یی
                   خنده بر قله و صحرزده یی
 ایرخت جان جان و جانانم     دین وآیین وکفر و ایمانم
 چونتوهستی پناه زندگی ام     فارغ از کافر و مسلمانم
                  تا به باغ دلم توسر زده یی
                  سوی این آشیانه پرزده یی