ariana

ariana

Wednesday, January 1, 2014

آغـــازمســـابقات تصـــاحب کلـــید بهشـــت

باشـــروع ســـال دوهـــزار و چـــارده میـــلادی مســـابقـــات تصـــاحـــب کلـــید بهشـــت رســـماً آغـــاز شـــد !
زمان  که مامورین کمیسیون منازل الاخره به پلان گذاری تعمیر بهشت و دوزخ اقدام کردند ایشان تناسب ساکنین بهشت و دوزخ را تقریباً مساوی پیش بینی کرده وبنابر

  آن دو ساختمان شش منزله با حویلی های بزرگی با گنجایش صد ها نفر را با همه وسایل و لوازم ضروری آن تعمیر و آماده کردند
شرط تصاحب کلید بهشت در سالهای اول چیزی دیگری از امروز بوده و هر آنکس که مصدر خدمتی به خلق خدا گشته و یا دست بیچاره و مسکینی را در هنگام تنگدستی می گرفت در بدل آن عمل نیکش سعادت تصاحب کلید بهشت را نصیب می گشت.   
اما متاسفانه بعد از مرور سالیان درازی فقط این سعادت نصیب دو سه نفری بیشتر نگشته و ساختمان بزرگ بهشت بکلی خالی مانده و در و پنجره های آن با تار های جولا مزین شده واطاق هایش جای بود و باش خزندگان و پرندگان وحشی شده 
و در مقابل در ساختمان دوزخ حتی در دهلیز ها و صحن حویلی یک وجب زمین خالی باقی نمانده و خیلی از دوزخیان بروی زمین خالی خوابیده و یا از یک چارپایی دو نفراستفاده میکردند تا جایکه مسولین دوزخ از پذیرفتن دوزخیان جدید سر باز زده آنها را دوباره بروی زمین می فرستادند.
مامورین کمیسیون منازل الاخره بالاخره در شرایط دریافت کلید بهشت تجدید نظر کرده تسهیلات و تغیرات لازم را در آن گنجانیده و در کنار عمل نیک و خدمت به خلق خدا انجام فرایض روزه ، نماز ، حج و خواندن دعای قنوت و دعای کمیل ، عزاداری در ماه محرم ، پختن  حلوا در شب جمعه و اعمال وعبادات ازین قبیل را بدان آن علاوه کردند که نتیجه آن تغیرات قابل ملاحظه ای را در تعداد ساکنین بهشت ببار آورده و سه منزل ساختمان شش منزله بهشت بالاخره از خالی ماندن و محاصره تارهای جولا نجات یافت.
درین سالهای اخیر که در اداره کمیسیون منازل الاخره بیشترعرب های وهابی نفوذ کردند مقررات و شرایط کسب کلید بهشت را نیز ایشان به زعم خویش تغیر داده و عملیات انفجاری و انتحاری علیه کفار را جاگزین انجام احکام دینی کردند 
که در نتیجه شرایط سکونتی چند سال قبل ساختمان دوزخ در ساختمان امروزی بهشت استقرار یافته تا جایکه حتی در دهلیز ها و صحن حویلی یک وجب زمین خالی باقی نمانده و خیلی از بهشتیان بروی زمین خالی خوابیده و یا از یک چارپایی دو نفراستفاده میکنند درین اواخر مسولین دوزخ از پذیرفتن بهشتیان جدید سر باز زده آنها را دوباره بروی زمین می فرستند.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی