ariana

ariana

Saturday, January 18, 2014

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان

عزیزه عنایت   
افغانستان وطن زیبای مان که دارای طبیعت ومنابع سرشار،آب وهوای گوارااست
ودر دوره های مختلف شاهد فرود و فراز های زیادی بوده که بارباربهمت وتلاش
فرزندانش دوباره به پا ایستاده و از ورطۀ تلاطم های جانکاه برآمده است
 
 
که تاکنون درجنگهای بیشتر از35 سال نفس آرام نمی کشد ونسبت به هرزمان دراین دوره
صد مات زیادی را متحمل شده ، دارونداراین مرزو بوم توسط دشمنان وطن ازبین
رفته است. هرروزازطریق رسانه ها خبرانفجار،کشته شدن هموطنان بیگناه،انتحار
آدم ربایی،وو... شنیده میشود که این موضوعات بارهاازجانب نویسنده گان محترم 
نوشته شده است که بیشتر روی این معضله بحث نمیکنیم.زیرامسایل سیاسی وطـن
آنقدرپیچیده شده است که بجز خدای بزرگ دیگرکسی حسابش را نمیداند.
       قبل از جنگهای خانمان سوزازجمله هنرهای که درافغانستان تا حدودی رشد
کرده بودیکی هم میتوانم  سینما (هنرهفتم)رادرافغانستان بشمارآورد که درآن زمان
فلمهای که توسط فلم سازان محترم ساخته میشدنداین فلم هاازیک سوبمعرفی وداشته
های افغانستان درجهان وازسوی دیگراستعداد های فلم سازان،دایریکتران،هنرمندان
افغانی را بدنیای برون مرزی وداخل کشوربه نمایش میگذاشت که میتوان ازشهکار
های آندوره فلم عشق و دوستی که مشترکاً باسینمای هند ساخته شد، فلم عقاب، فلم
روز گاران،عشق من میهن من،اختر مسخره،مردها را قول است،فلم رابعۀ بلخــی
اندرز مادروو.... با هزاران فلم های مستنددیگری که دردوری ازوطن با امکانات
محدود ازجانب هموطنان مان ساخته شدند که این فلم ها بعضاًجوایز ومدالهای را
نیز برای افغانستان کسب کردند.
     ولی طی سالهای جنگ چنانچه که همه داشته های میهن به باد فنا و نا بود شد
سینما هم درکناردیگرهنرهای وطن نیز صدمه زیادی دید.
     بعدازبوجودآمدن دولت کرزی وریختن عساکر43 کشور به سرزمین ما،باآنکـه
جنگ وخونریزی دراین دوازه سال جریان داشت مردم وطن که ازوطن مهاجرشده
بودند دوباره با هزاران امید ازکشورهای پاکستان وایران بوطن برگشتند که دراین
برگشت ها استعداد های جوان نیزبا والدین شان واردافغانستان شدند.که ازاین جمله
جوانان شاعر،نقاش،آوازخوانان،هنرمندان ،فلم سازان وهمچنــان درعـــرصه های
سپورت که با کمی صیقل دادن استعداد های شان درداخل وطن، تعداد ازاین جوانان
چون ستاره های درخشنده برای فروزان ساختن خویش دست بکارشده، چنانچه کـه
اعضای تیم ورزشی افغانستان با آوردن مدالها وجوایزپی درپی ازکشورهای مختلف
نیزباعث افتخارمردم و وطن شده اند که میتوان روی همۀ این ها حساب کردوبالید.
باآنکه دراین مدت دوازه سال ،قسمیکه لازم بود چندان توجهی ازجانب دولت بحال
جوانان نیزصورت نگرفت تا زمینه های کار برای جوانان مهیا میشد و همچنان در
رشد استعداد ها و نیرمند ساختن جوانان باید اقداماتی صروت میگرفت. که نگرفت
مگربازهم جوانان با استعدادازهیچ گونه سعی وتلاش بخاطرتبارزدادن استعداد های
شان دریغ نکردند ورد پای برای خویش درجامعۀ آشفتۀ افغانستان پیدا کردند .
      اکنون بخاطریکه ازاصل مطلب دورنشده باشیم وبحث مان روی فلمهای افغانی
است بایدگفت که درقسمت ساختن فلمهای افغانی دراین مدت دوازده سال چندان توجه
نشده است چه دراین اواخرسینما گران ارجمند فلم های را تهیه میکنند که اکثراًصحنه
های پولیسی،صحنه های کشتن و بستن، اختطاف،ناله وفریاد مظلومی درزیر لگـــد
های افراد مافیایی وغیره که بینندۀ این فلم ها بیشترمردم وطن میباشند که در وطن
سالهای متمادی راباجنگ و خونریزی، زدوبندها،انتحار،ربودن اعضای خانواده های
شان توسط مافیای منطقه ،خشونت برعلیه زنان همه وهمه را چون ممثلین فلم هـابا
گوشت و پوست لمس کرده اند.ازاینجاست که نسبت به دیدن صحنه های تکان دهندۀ
این فلمها، بفلمهای هندی ویا فلم های کشورهای دیگرلحظات خویش را سپری می
کنند، چه زمانیکه فلمهای افغانی ازطریق تلویزیون های افغانی به نماش گذاشته
میشودبسیاری ازفامیل های افغان، دیدن فلم های هندی ویا از کشوری دیگری را
نسبت به پرمصرف ترین فلم افغانی ترجیح میدهند. این بخاطری است که ازجنگ
وخونریزی ودیدن صحنه های ظلم واستبداد ووحشت د یگرخسته شده اند. دراثر
جنگ های طولانی دچار ناراحتی های عصبی ومتاثرهستند که نمیخواهند تکرار
آنرا تحمل کنند.
         قرار اطلاع بیشتراین فلمها توسط جوانان دورازمیهن درکشورهای اروپایی
ویا امریکا بشکل تجارتی ساخته میشود. که ازداستان های شیرین،موضوعات وطنی
درآن کمترکارگرفته میشود.
        بنا به دلایل فوق فلم های افغانی علاقه مندان کمتری را بخود جلب میکندواز
نمایش می افتدوجای خود را نزد بینندۀ خویش نمی یابد .
        افغانستان که دارای تاریخ کهن و شاهان نامدار است علاوه ازآن 34 ولایت
کشوردارای قصه های فورکلور،داستانهای جالب وهزاران مطالب میباشد فلمسازان
گرامی میتوانند که ازسوژه های خوب،داستان شاد کننده برای ساختن فلم اقدام وبه
نوآوری وابتکارات جدیدی دست یابند.
       نا گفته نباید گذاشت شاید فلم سازان محترم امکانات ودسترسی کمتری داشتـه
باشند. که با ارتباط با ارگان های دولتی میتوانند توجه دولت را بیشترجلب و دست
به کارشوند وقسمیکه دیده  میشود فلمهای تهیه شده نیزبا مصارف هنگفت تهیه شده
که میتوان بجای آن فلمهای که توجه درقسمت  انتخاب رنگها ،لباس های کلتـــوری
، برازنده گی چهره ها،که رول مهم دارد، مناظرزیبای وطن اقدام کرد.که ازیکسو
توجه بیینده را بخود جلب کند و از سوی دیگرجهان و جوانانـیکه دوراز میهن بـه
کشورهای میزبان زندگی میکنند ازداشته ها و افتخارات میهن شان آگاهی حاصــل
کنند زیرا این جوانان اند که آینده سازان کشورمیباشند واز همین اکنون توجه آنانرا
به موضوعات میهنی باید جلب نمود. بادرود
                                        18/1/2014