ariana

ariana

Wednesday, January 1, 2014

پیام سازمان مدافعین کابل به قوای مسلح و دولتمندان افغانستان

نوشته کریم پوپل
خطاب به کارمندان افسران وسربازان دولت اعم از اردو پولیس و امنیت ملی:  پس از این شما با بودن قوای ناتو ویا بدون قوای ناتو مشکلات را در پیش دارید.   افغانستان یک کشور بوده  دارای دولت  و مردم است واین مردم  بالای این خطه حاکمیت سیاسی دارند

 پس ضرور است به تنهای از کشور خود دفاع کنند. تصور نکنید که شما همیشه در چنین حالت می باشید. بلاخره روزی خواهد رسید که کشور های خارجی  ار این کشور عودت نمایند.  این شما هستید که از مهین خود دفاع کنید. هیچ نیروی نظامی به اندازه شما شریف توانا صادق به مردم واهداف دولت نمی باشد.  چوپان بچه وچلی های به  دنبال نان که به  قتل وغارت بشهرت رسیدند کنون میخواهند این کشور زیبا و با فرهنگ را به قرنها عقب زده مردم را در سیاهی  نگهدارند.
بدانید که ملت افغان دیگر آن ملت نیست بدون موجودیت قوای مسلح برای خود سر نوشت سازند. بدون شما امنیت نخواهد بود  کشور نخواهد بود و زندگی نخواهد بود.  شما برای این ملت عزت شرافت ناموس منزلت قدرت  دانائی   توانائی کار پیشه ...و زندگی هستید. بدین اساس مردم شمارا مانند قلب خود دوست داشته همیشه از شاهکاری های شما تمجید می نمایند. پس برزمید ملت 31 میلونی در عقب شما آماده همکاری هستند.
این سازمان از دولت وملت افغانستان تقاضا دارتا افغانستان سازی از یکشهر  یا از یک ولایت مانند  بدخشان و یا بادغیس شروع شود. مردم  آنعده از قریه جان ومحلات مسکونی که  باعث بی امنی منطقه میشود جبراً از محل کشیده شده به جای آنان  مردمان جاگزین شوند که دلسوز به مردم وکشور  خود باشند. بدین ترتیب دشمنان این وطن ومیزبانان آنها  از محلش بیجا میشوند.  همه بیجا شدگان را در یک محل یا شهر کنترول شده در حفاظت دارید.  سپس 5 دروازه شمال افغانستان  را مملو از دها پوسته تلاشی سازید . و پس از آن  به جنوب کار آغاز یابد  هیچ راه جز این باقی نمانده است. این عمل در طول تاریخ افغانستان بوده ونتیجه مثبت داده است. سلطان محمود غزنوی به اقوام که در تحت سلطه محمود زندگی را خوش نداشتند مالیه خیلی گزاف برای شان تعین نموده بود تا آنها به مشقت گرفتار شود. با دشمن وطن به بسیار بی رحمی عمل کنید. زیرا شما عسکر هستید وکار شما جنگ است.
من الله توفیق