ariana

ariana

Monday, January 13, 2014

قـــاتل شـــناخـــته شـــده کلـــینر متفـــکر دوم

قـاتل شـناخـته شـده به هـدایت خلـیفه اش متفـکر دوم کشـور را از خطـر تجـزیه نجـات داده و وحـدت ملی را پایدار سـاخـت
توجه خوانندگان محترم را به مصاحبه خبرنگار بی بی چهل با جناب جنرال دوستم پیرامون این موضوع جلب می کنیم
 
 
 
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جناب جنرال صاحب به اجازه شما مصاحبه را با سوال پیرامون یک شایعه که گفته می شود شما داکتر عبدالله را متهم به قصد تجزیه افغانستان کرده اید آغاز می کنیم ، آیا این ادعا حقیقت دارد
 
متفکـــر دوم
بکلی انکار کن
 
جــنرال دوســتم
مه بکلی انکار می کنم
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب منظور تان را نفهمیدم !؟
 
متفکـــر دوم :
بچه خر بگو مه این ادعا را جداً رد می کنم
 
جــنرال دوســتم
مه ای دعا ره جداً رد می کنم
داکتر صایب منظر شما کدام دعا است ؟
مه خو تنها دعای قنوت ره یاد دارم او را خو رد نه می کنم اگه نی مولوی حیات مره زنده پوست خاد کد
 
متفکـــر دوم
احمق همرای مه گوشکانی نکو به سوال های خبرنگار جواب بده
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب نظر شما پیرامون تامین تعادل قومی جهت ایجادوحدت ملی چیزیکه جناب اشرف غنی خواستارآن است چیست؟
 
جــنرال دوســتم
ای گپ های بسیار خوب اس ، هم تبادل قومی خوب گپ اس و هم ایجاب وحدت ملی چیزی خوب اس و داکتر صایب که خواستار ای چیزها اس بلکلی درست اس او داکتر اس همه چیز ره از ما بهتر می فامه
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب امیدوارم هدف سوال را درست فهمیده باشید ، منظور داکتر اشرف غنی از عدم تعادل قومی این است که ایشان بطور مثال این را نا درست می پندارند که نود وهشت فیصد زندانیان بگرام را پشتون ها تشکیل داده اند
 
جــنرال دوســتم
داکتر صایب بکلی راست میگه ، ما باید همو گپ کرزی صایب ره در زندگی خود عملی کنیم که گفت
ما افغان ها باید فارسی و پشتو ره گد و ود کنیم تا نفاق از بین بره و وحدت ملی ایجاب شوه و مه میگم ما باید تمام زندانی های کشور ره از پشتون و تاجک گرفته تا هزاره و اوزبک همه شان ره گد و ود کده به همه زندان ها از زندان دهمزنگ گرفته  تا زندان پلچرخی و زندان بگرام تقسیم کنیم تا دیگه نود و هشت فیصد زندانی های بگرام تنها وطندار های پشتون ما نباشه
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب جناب اشرف غنی که با این واقعیت هم مخالفند که اکثراً مناطق پشتون نشین توسط قوای ناتو بمبارد می گردد ولی مناطق مرکزی و سمت شمال کشور ازین بمباردمان ها درامانند
 
جــنرال دوســتم
خو روی داکتر صاحب نازک اس و از خاطریکه گپ شان ده زمین نمانه بیایه ناتو یک دفعه ده دشت لیلی هم چند تا بمب بیاندازه شاید بری ایجاب وحدت ملی هم خوب باشه
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب جناب اشرف غنی حریفان انتخاباتی شان را به مناظره دعوت کرده و گفته اگر ایشان حاضر به مناظره نیستند می توانند در مسابقه بزکشی با شما شرکت کنند ، آیا این یکنوع اهانت به شما نیست ؟
 
جــنرال دوســتم
بچم می فامی یک گوساله چند کیلو وزن داره ؟
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
متاسفانه نمیدانم
 
جــنرال دوســتم
خبرنگاری می کنی اما وزن خود ره نمی فامی
تو با کدام جرات بز کشی را به مه یک توهین فکر می کنی ، تو سر خر سوار شوی پس پائین شده نمی تانی لالایت از سر اسپ همرای یک دست خود هشتاد کیلو گوشت ره از زمین بالا کده به دایره حلال می اندازه ولی تو احمق هنوز هم قدر و  منزلت بز کشی ره نه فامیده او ره توهین فکر می کنی
اگه بخیر ده انتخابات پیروز شدیم باز کامیابی خود ره جشن گرفته یک مسابقه بز کشی دایر می کنیم و بجای گوساله تره به میدان می اندازیم که بفامی بز کشی چیست
 
خــبرنگــار بی بی چهــل
جنرال صاحب جناب شما منظور مرا بکلی غلط فهمیدید من اصلاً به فکر توهین ورزش بز کشی نبودم و اگر علت غلط فهمی در طریقه پرسش من نهفته است من از شما معذرت می خواهم
 
با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی