ariana

ariana

Monday, December 2, 2013

:قضاوت

زن و مرد جوانی به محله جدیدی کوچ کشی کردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش درحال آویزان کردن رخت‌های شسته است

 به شوهرش گفت: این زن لباس شستن را نمیداند ، یا پودر کالاشوی درست ندارد ...

لباس ها را پاک نشسته است.
هر بار که زن همسایه لباس های شسته اش را برای خشک کردن آویزان می کرد
زن جوان همان گپ های خود را تکرار می کرد.

تا اینکه حدود یک ماه بعد، روزی از دیدن لباس‌های تمیز زن همسایه روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت:
“یاد گرفته چطور لباس بشوید. حیرانم که چه کسی درست لباس شستن را یادش داده.”
شوهرش پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و کلکین هایمان را پاک کردم!
زندگی هم همینطور است.
آنچه که در دیگران می بینیم ،بستگی به شفافیت پنجره ی دید ما دارد
پس بهتر است:،
قبل از هر قضاوتی و یا انتقادی ،در پی دیدن جنبه های مثبت باشیم