ariana

ariana

Sunday, December 22, 2013

محفل توزیع تصدیقنامه برای خانم های فعال افغانستان مقیم شهرایندوفن

انجمن همبسته گی زنان افغان درشهر ایندوفن این باربه سلسله فعالیت های اجتماعی وتربیوی خویش کورس اسرتیفیکات را به همکاری واستادی یک تن از متخصص مجرب امور اجتماعی محترم عزیزعزیزی ترتیب وسازماندهی نمود
که با موفقیت  پایان یافت و تعقیب کنندګان ان بتاریخ ۱۱ ماه دیسمبر۲۰۱۳ تصدیقنامه های خویش را در یافت نمودند.
در محفلی که بدین مناسبت توسط انجمن همبسته ګی براه انداخته شده بود بر علاوه  شرکت کنندګان کورس و اعضای انجمن همبسته ګی زنان ، ترینر و یا مدرس کورس، خانم ولیمین( سخیوان )  مسول کار با سازمانهای اجتماعی شاروالی شهر ایندوفن ، خانم لیزابت( فان اوف )استاد درمکتب عالی فونتیس ا یندوفن، خانم مارخا( ویلدن بورخ) و روح اله توده یی فعالان سازمان کمک و مراقبت جوانان نیازمند به کمک و خانم حیلما ( فرانک)  کوردیناتورسازمان پناهندګان نوردبراباند وشهر ایندوفن شرکت نموده بودند.
طور مجموعی تعداد از ۳۵  تن از اجتماع افغانان و هالند یها دعوت ګردیدبود که خوشبختانه اضافه از۴۵ تن  اشتراک نموده بودند.قابل تذکر میدانیم که خانم لینی (سخولتن) معاون شاروالی ایندوفن که از طرف انجمن همبستګی دعوت شده بود نظر به داشتن کار عاجل نتوانست که در محفل حضور یابد، موصوف از دعوتی که از او بعمل امده بود ابراز تشکر نموده و از اشتراک خویش در محافل بعدی وعده نمود.
محفل تو سط خانم سیده طلوع ریس انجمن همبستګی زنان افغان مقیم ایندوفن افتتاح شد، موصوف حاضرین را خوش امدید ګفت و از اشتراک انان ابراز سپاس و تشکری نمود، بعدا در مورد کورس معلومات مختصر ارایه نموده تذکر داد که این کورس برویت ایجاب ضرورت بر طبق پروګرام کاری و موافق با اهداف برناموی انجمن همبسته ګی  ایجاد و سازماندهی ګردید، خانم طلوع اضافه نموده ګفت هدف از سازماندهی وتدویر کورس ویا ترینینګ  اسرتیفیتایت  آموختن بیشتر زنان از چګونګی اعتماد  به خود ومتکی بودن ومستقل ومطمین بودن به خود که در شرایط زندګی با همی کشور هالند اجرا وتحقق آنرا موفقانه عمل نما یند .هم چنان اشتراک کنندګان کورس با علاقمندی خاص پروګرام مطروحه توسط محترم عزیزی ترینر را تعقیب و باجرو بحث های مفید ونیز با ارایه تجارب خویش کورس را تا اخر تعقیب نمودند. کورس مدت ده هفته دوام نمود که در هر هفته یکبار تدریس میګردید.
به تعقیب اقای عزیزی متخصص در امور اجتماعی در مورد کورس و موضوع ان واز نتایج پیشبرد کورس به حاضرین محفل معلومات مختصر به دو لسان دری و هالندی ارایه نمود که مورد  دلچسپی بیشتر مهمانان و نمایندګان سازمانهای هالندی قرار ګرفت.شخص اقای عزیزی از تعقیب این تریننګ به علاقمندی تعقیب کنندګان ابراز رضایت نموده  و از سازماندهی و کار مشترک خانم سیده طلوع ریس همبسته ګی ابراز سپاس و تشکری نمود. به تعقیب خانم ویلیمین  سخیوان
 نماینده شاروالی ایندوفن از شعبه کمک با سازمانها و انجمن های اجتماعی ان شاروالی سخنرانی نموده این  ابتکار را یک کار مفید و موثر برای انتګریشن و زندګی باهمی در جامعه هالند دانست ، در صحبت خویش انجمن همبسته ګی و ترینر کورس را تشویق وتر غیب نمود.واز تماما زنان اشتراک کننده  خواست تا همه باهم همکار باشید تا احساس دوری ازکشور واز فامیل هایتان که در افغانستان است ننمایید واز طرفی دراجتماع کشور دومی خود را عیار سازید ودر اخیر از انجمن همبستګی زنان غرض صرف چای صبح برای تاریخ ۱۷جنوری ۲۰۱۴ دعوت به عمل اورد  که با ابراز قدر دانی از طرف انجمن زنان افغان پذیرفته شد  
بعد از ان خانم مارخا  نماینده سازمان مراقبت از جوانان نیازمند ابراز سخنرانی نمود ،موصوفه تذکر داد ازینکه شیوه و میتود کورس برای همه بسیار جالب و مفید بوده از هیت رهبری انجمن  تقاضا مینمایم تا همچو کورسها را نه تنها  برای زنان بلکه برای جوانان وطبقه ذکور نیزادامه دهید.
وهمچنان کمک وهمکاری خود را در مورد کورسهای تربیه اطفال بین دوکلتور به انجمن وعده نمود.
بعدا خانم حیلما فرانک ازنام سازمان پناهنده ګان در نورد براباند اشتراک خود را در چنین پروګرام که از طرف فعالین انجمن همبسته ګی زنان افغان سازماندهی ګردیده مایه افتخار دانسته خود را مکلف در مورد کمک به زنان افغان دانست او مشخص از نام سیده طلوع ، روح افزا نعیم ، راضیه رسولی، ثریا نور ، وسمراسنګروال  یاد اوری نمود از کاروهمکاری داوطلبانه انها وانجمن همبسته ګی سپاسګذاری نمود
بعداتصدیق نامه ها توسط خانم ولیمین ، خانم لیزابت ، خانم مارخا ، خانم حلمیا واقای عزیزی برای تعقیب کننده ګان تریننګ توزیع ګردیده که هریک به نوبه خود از انجمن همبسته ګی ابراز قدر دانی نمود.
در اخیر زرڅانګه توده یی ازجمله  جوانترین تعقیب کننده کورس ګفت وقتیکه من دعوتنامه را بنام تریینګ اسرتیفیتات بدست اوردم ابتدا در کمپوتر در ګوګل در مورد جستجو نمودم وقتی  مفهوم ومعنی انرا دریافتم برایم جالب بود از مسول انجمن خواستم من میخواهم در این کورس شرکت نمایم براستی به یک علاقه خاص در این کورس شرکت نمودم از زنان باتجربه واز استاد اقای عزیزی  چیزهای زیادی اموختم  چیزی را که در خیال وخاطر دارم چطور در موردش فکرکنم؟ چطور یک پلان کار بسازم ؟وچطور انرا در عمل پیاده نمایم. تشکر میکنم در اول از خانم سیده طلوع وبعدا از استاد با تجربه وموفق اقای عزیزی . سپس دسته ګلها که از طرف انجمن همبسته ګی تهیه ګردیده بود توسط روح افزا نعیم ، راضیه رسولی  به مهمانان توزیع ګردید همچنان ازطرف اشتراک کنندګان تریننګ دسته ګل زیبا برای خانم سیده طلوع مسول انجمن همبسته ګی  توسط خانم پری وحش نوابی  تقدیم ګردید که از طرف حاضرین مجلس مورد استقبال ګرم قرار ګرفت  در اخیر غذایکه توسط    تعقیب کنندګان کور س تهیه ګردیده بود صرف ګردیده پروګرام بانمایش فعالیت های اجرا شده انجمن همبسته ګی از بطور تصویری  که سر ساعت ۵ آغاز ګردیده بود ساعت ۱۰ شب با استقبال ګرم اشتراک کننده ګان به پایان رسید.