ariana

ariana

Friday, December 20, 2013

نصیــــحت هــــای حکیــــمانه وگهــــربارمتفــــکر دوم به متفــــکرســــوم

متفــــکر دوم
مگر صد بار نگفتم که حرف دل را به زبان آوردن خطای نا بخشودنیست و سیاستمدار دانا و خردمند هرگز نباید مرتکب چنین خطای بزرگ گردد چون درغیر آن شنونده سخنانش چند تن محدودی بیشتر نخواهد بود

متفــــکر سوم
داکتر صاحب شما بکلی حق بجانب هستید ما واقعاً که مرتکب یک خطای بزرگ شدیم.
متفــــکر دوم :
تو با چه منطقی این سگ دیوانه را به تلویزیونت راه دادی !؟
مگر تو نمیدانستی که من در آستانه انتخابات قرار دارم و منجمله به رای حرامی ها نیازمندم !؟
یا می خواهی با این حرکات ناسنجیده ات قاتل شناخته شده را از چنگم برهانی !؟
متفــــکر سوم :
داکتر صاحب باز هم می گویم شما حق بجانب هستید من نباید این کار را میکردم ولی باور کنید که من دیگر تحمل شنیدن شعار های اهانت باری که : " من افغان نیستم و یا من از افغان بودنم خجالت میکشم " را نداشتم.
من فکر کردم جواب لامذهب را بی خدا بهتر میداند و ازین رو جنرال طاقت را به تلویزیونم دعوت کردم.
متفــــکر دوم :
اسمعیل جان احساس وطندوستانه ات قابل قدر است اما این را بدان که تنها داشتن احساس انسان را به هدف نمی رساند بلکه برای رسیدن به هدف برعلاوه احساس عقل سلیم انسانی نیز لازم است ، من حتی توان شنیدن این را ندارم که کسی یک حرف هم خلاف افغان یا پشتون و پشتونوالی بگوید و اگر توانش را داشته باشم زبان آن شخص را از پشت سرش بیرون خواهم کرد.
اما برای رسیدن به هدفم برای یک مدتی حتی با قاتل شناخته شده طلاب کرام از سر سازش و مدارا پیش می آیم.
مگر نشنیده ای که گفته اند آش مرد ها دیر پخته می شود و یا به قول شاعر:
در بیـــابان گـــر به عـــزم کعـــبه خـــواهی زد قـــدم
گر نصیـــحت هـــا کـــند خار مغیـــلان غـــم مخـــور
دور گـــردون گـــر دو روزی بر مـــراد ما نرفـــت
دایمـــاً یکســـان نبـــاشـــد حـــال دوران غم مخـــور
گـــر بهـــار عمـــر باشـــد باز بر تخـــت چمــــــن
چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخـــور
حالا هم بهتر خواهد بود که خودت مدتی از صبر و خویشتن داری کار گرفته و انتظار بازگشت دوباره و استحکام مجدد امارت اسلامی افغانستان را بکشی و دیگر با حرکات ناسنجیده ات نه پلان های مرا به خطر مواجهه سازی و نه برادر بزرگ مان کرزی صاحب را در موقف قرار دهی که نزد هر کس و ناکس با زیر پا کردن غرور افغانی اش خرابی های شما را ترمیم کند.
زمانش که رسید تو خواهی دید که من از قاتل شناخته شده گرفته تا منکران افغانیت و دیگر مخالفان پشتونوالی به چه نحوی با ایشان تصفیه حساب خواهم کرد که تصورش حتی از ذهن تو و طاقت جنرال طاقت بیرون باشد.
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی