ariana

ariana

Monday, November 25, 2013

فراخوان سازمان جهانی حقوق بشربه مناسبت ۲۵ نوامبر

فراخوان سازمان جهانی حقوق بشربه مناسبت ۲۵ نوامبر
کمپین ۱۶ روزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
موضوع امسال کمپاین:"صلح در خانه تا صلح درجهان
 از25 نوامبر- 10 دسمبر

 
کمپین ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر فرصتی برای به هم پیوستن صداهای پراکنده ای است که در راه پایان دادن به خشونت علیه زنان و ایجاد جهانی عاری از خشونت می کوشند. این صدا در سطح جهان و افغانستان به هراندازه پرطنین تر باشد، بیشتر می تواند جامعه ما را تکان دهد ...
سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر به مناسبت ۲۵ نوامبر، با انتشار فراخوانی همگان را به شرکت فعال در کمپین مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان دعوت کرده است. کمپین از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر می باشد. این سازمان در فراخوان خود نوشته است: ۱۶ روز(۲۵ نوامبر-۱۰ دسامبر) فرصتی است برای نشان دادن همبستگی جهانی با مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان. درفراخوان دعوت به کمپین سازمان جهانی حقوق بشر خطاب به همه آنان که در راه پایان دادن به نقض حقوق بشر می کوشند، آمده است: از صلح در خانه تا صلح در جهان: نظامیگری را به چالش کشیده و به خشونت علیه زنان پایان دهیم!
این سازمان اعلام کرده است انتخاب موضوع امسال کمپین با عنوان از "صلح در خانه تا صلح در جهان"، تاکیدی است هم برپیوند میان نظامیگری و اعمال خشونت علیه زنان در سطح جهان و هم نقشی که زنان در برقراری صلح در خانه و بین ملت ها دارند. سازمان جهانی حقوق بشر در این فراخوان گفته است که از کمپین
۱۶ روزه و تلاش سازمان ها و فعالان مبارزه برای جهانی عاری از جنگ و خشونت پشتیبانی می کند و از همگان می خواهد در این کارزاری که در جهت مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان جریان دارد مشارکت کنند.
اعمال خشونت علیه زنان گسترده ترین شکل نقض حقوق بشر در سطح جهان است. این اپیدمی جان سخت حد و مرزی ندارد. همه جا و همه فرهنگ ها، در مناطق جنگ زده، عاری از جنگ، فقر زده و یا مرفه، داخل و یا بیرون از خانه با این و یا آن فرهنگ اجتماعی زنان و دختران قربانیان اعمال خشونت هستند و اگر تفاوتی دیده می شود، تنها نوع و شکل کاربرد خشونت است. هدف همه آنها بازتاب ناتوانی عاملان خشونت در پذیرش استقلال و برابر حقوقی زنان است.
کمپین
۲۵ تا ۱۰ دسامبر فرصتی برای به هم پیوستن صداهای پراکنده ای است که در راه پایان دادن به خشونت علیه زنان و ایجاد جهانی عاری از خشونت می کوشند. این صدا در سطح جهان و افغانستان به هراندازه پرطنین تر باشد، بیشتر می تواند جامعه ما را تکان دهد و حساسیت آن را به اهمیت موضوع مبارزه برای برابر حقوقی زنان و پیوند عمیق آن با مبارزه برای دمکراسی و پایان دادن به استبداد برانگیزد.
www.amnestyusa.org