ariana

ariana

Monday, November 11, 2013

:بازی جنگ وسیاست یک رهبر


احمد سعیدی
روز 18 عقرب 1392  هیئت سه نفری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار  که متشکل از غیرت بهیر مسئول  روابط سیاسی  وقاضی عبدالحی وانجینرامین کریم که مشاورین خاص حکمتیاراند در کابل با برخی کاندیدان ریاست جمهوری وهمچنان با شخص  حامد کرزی دیدار وگفتگو کردند این در حالیست که حکمتیار حکومت کابل را پیوسته حکومت نا مشروع وتحت اتلحمایه خارجی ها دانشته از حملات انتحاری شروع تا عملیات چریکی در مسیر راه ها  را  بخاطر ضعیف کردن حکومت انجام داده  واما اینکه  با کدام منطق باز هم قصد مشوره ومذاکره دارد فکر میشود زاده حس خود خواهی ومطرح بودن در قضایای سیاسی است. واگر ایشان از انتخابات  من حیث یک اصل دموکراتیک حمایت میکنند باید علنا ازین روند  دفاع  وبعد پیرامون جزئیات و نحوه سازش وچرخش  با کاندیدان دیگر وارد بازی ومعامله شوند.
موقف حزب اسلامی در مورد کاندیدان حزب اسلامی: در انتخابات که پیشرو است حزب اسلامی افغانستان دو کاندید دارد  محترم قطب الدین هلال  یکی کاندید بنام رئیس جمهور و انجنیر محمد خان هم کاندید دیگر بنام معاون داکتر عبدالله عبدالله.حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیار  انتخابات را  نا سالم خوانده وکاندیداتوری این دوتن را از آدرس حزب اسلامی قبول نکرده وایشان هم بنام  شاخه های شکسته حزب با میوه های پژمرده وخشک در سبد انتخابات ریخته شده اند که خدا میداند ذوق وذائقه مردم را خوشحال سازد.در چنین وضعیت إعزام هیئت از طرف آقای حکمتیار در کابل وملاقات با حامد کرزی و کاندیدان دیگر  طبعا سوال بر انگیز است .فکر میشود ایشان تلاش دارند تا از قافله عقب نمانده  در جای از ریسمان این کاروان  چنگ بزنند  وبفراموشی سپرده نشوند.هر چند بسیاری ها باور دارند که شخص عبدالهادی ارغندیوال وافرادش نمیتوانند بدون ایماء واشاره حکمتیار تصمیم بگیرند  واینکه افراد وابسته به ایشان به داکتر عبدالله من حیث اپوزیسیون حکومت رأئی بدهند شک وتردید های فراوان وجود دارد .
انتظار حکمتیار ومردم از یکدیگر: اینکه ذهنیت مردم خصوصا مردم کابل در مورد حکمتیار چگونه است همه میدانند .ولی باز هم حکمتیار انتظار دارد مردم افغانستان بدون اینکه علت بازی های خطر ناکش را بپرسند  ازوی حمایت کنند.به همین دلیل برخی ها حکمتیار را دارائی خصلت دیکتاتوری میشناسند  وحس خود باوری وخوش باوری وی به حسن نیت مردم هم ناشی از همین خود خواهی است ورنه هر کس میداند.چندین عضو حزب اسلامی که خودرا در انتخابات پارلمانی از کابل کاندید کردند هیچ رأئی نیاوردند وحامیان حزب هیچ طرفداری ندارند لذا خواست حکمتیار قبل از پاسخگوئی در مقابل نا هنجاری های گذشته پاسخ مثبت ندارد. مردم از حکمتیار میخواهند  اول شاخه نظامی حزب خودرا منحل وبعد از کسب ماهیت مدنی این حزب را در وزارت عدلیه راجستر وبعد از أخذ جواز وارد میدان سیاست شود .در شرائط فعلی  آنچه در ذهن مردم از نام حکمتیار تداعی میشود ترور وجنگ وراکت وآآتش ونفاق وشقاق که نمیشود یکشبه همه را نا دیده گرفت. لذا توقع انتظار مردم از حکمتیار این است تا جنگ و سیاست را از هم جدا سازد و.کوشش کند موقف سیاسی را از طریق آتش تنور جنگ پخته نسازد چون این روند وچرند دیگر بازار ندارد.
پالیسی جنگ وسیاست: پالیسی جنگ وسیاست خیلی کهنه واز مد افتاده است در دهه شصت وقتیکه جنگ ها شدید شد از سیاست تنها حامی جنگچویان یعنی پاکستان بهره بر داری میکرد وبرای مجاهدین اجازه نمیداد تا مستقیما با حکومت کابل نشست وگفتگو کند.لذا این سیاست بیشتر از افغانها نیاز همسایه ها بود تا از شرائط پیش آمده هر چه بتوانند به نفع خود استفاده کنند.امکا حالا دیگر آنزمان نیست می بینیم هیئت های حکمتیار خشن ترین جنگجوی دوران جهاد پیهم با رئیس جمهور وحکومت کابل نشست وبر خواست دارند واین منطق وروش ایجاب میکند تا شخص حکمتیار در پی پخته شدن سیاستش در تنو.ر جنگ نباشد فقط منطق مشوره مجلس وگرد هم آئی های مدنی ومردمی.مرذم افغانستان همه مسلمان اند همه به احکام واصول اسلام وقرآن عقیده دارند آنانیکه در قالب یک تشکیل بنام حزب ادعای انحصار اسلام را بخود دارند شکار تحریکات بیرونی وحامیان مغرض خارجی شده اند .اگر کسی با تشکیل حزب اسلامی ادعای اجرائی بهتر احکام اسلامی دارد منطقی است واما اینکه اعضای این مسلمان ودیگران کافر اند جای خودرا در دوزخ هموار ساخته اند.نام حکومت اسلامی ماده دوم وسوم قانون اساسی مطلقا حکومت اسلامی وملت مسلمان دیگر شوخی کردن به عقیده مردم زیر نام اسلام کار فریبکارانه است. در اخیر میخواهم خدمت جناب آقای کرزی بنگارم ازاین بازی ها از این اعوام فریبی های حزب اسلامی حکمتیار حکام پاکستان طی دوازده سال چه دست آورد برای ملت نصیب گردیده جناب رئیس جمهور مولانا فضل الرحمن را مهمانی میدهی اما این مولانا در رسانه ها میگوید اگر در پاکستان سگ توسط امریکایی ها کشته شود شهید است اما در افغانستان همه شهدا مرتد اند جناب رئیس جمهور هئیت حزب اسلامی به دعوت شما آمده در مهمان خانه های امنیت دولتی اند موتر ضد گلوله به آنها تحفه شماست شما را بخدا سوگند میدهم که این حرکات شما جفا به خون افسران و سربازان و مردم بی گناه کشور نیست جناب رئیس جمهور اگر در خانه کس است یک حرف بس است .