ariana

ariana

Wednesday, November 27, 2013

عشق درسرزمین من قربانی می گردد

نوراحمد سنگر
عشق در سر زمین من قربانی میگیرد!
دیروز قوم احمدری در دهنه غوری( استان بغلان)، دختر وپسری را بجرم عشق ورزیدن بهم به دیارِعدم فرستادند!

......................................................
مـن از این خـطِ سیاه ی نــام و ننـگ در حیرتم
ای عزیـــزان! فــاش میگویـم که من بی غیرتم...


از کجـا صــادر نمودند شیــوه یی وحشیگــری؟
کاینچنین ساختند قبیح و بی سجایـا شهرتم؟

من که از زردهشـــت کتـــــابِ آفتــابی داشتم
این سلیـــمان زاده هــا با چه ربودنــــد قدرتم؟

می رُبایــــد فـــــارس نــــامم را و پنجابی وقــار
می کُشد انگلیس و آمریـــکا صــــدای فُرصتــم

عشـــق را در سر زمینِ عشق خنـــجر میزنند
ای خـــدا با اصلِ خـود تا کی چنین در فُــرقتم؟

قومِ سوسمار خـوار میکرد دختـر اندر زیرِ خاک
من خراسانی چــــرا امــــــروز درسِ عبرتـــــم؟

خلقِ کشور در میانِ اتش است "سنگر" ببین
روزگاری آمــــده مــــــن، در دیـــــــارِ غُــــربتـم