ariana

ariana

Monday, November 11, 2013

:فشردۀ زنده گینامه داکترعالمه

داکترعالمه درماه حوت سال 1343 خورشیدی برابربه 26 فبروری سال 1964 ترساي درشهرکابل دیده به جهان گشود، دوره ابتدائیه، متوسطه و ثانوی تعلیمات مکتب را از لیسه زرغونه تا سال 1361 خورشیدی سپری کرده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
پس ازدوسال فعالیت درعرصه کاربا زنان، تحصیلات عالی خویش را طی سال های 72-1366 در پوهنتون لیبزیک کشورآلمان تا درجه ماستری ودکتورا دررشته فلسفه درزمینه مناسبات افغانستان و آلمان به پایه اکمال رسانیده است.
افزون برآن ،داکترعالمه درکورس حل منازعه وصلح اکادمی (Academy for conflict transformation) آلمان نیزاشتراک نموده، سند تحصیلی بدست آورد.
داکتر عالمه دارای تألیفات زیرمی باشد:
- ترجمه دو لغتنامه آلمانی به دری(سال 1361)
- تألیف رساله دکتورا در رابطه به مناسبات افغانستان و آلمان طی سالهای 1919-1929(سال 1372)
- تحقیق و ریسرچ علمی در مورد افغانستان بین دو جنگ جهانی 45-1914 با استفاده از مواد آرشیف وزارت خارجه آلمان از طریق شرق مودرن برلین-مونشن(سال 74-1373)
داکتر عالمه با مطبوعات آلمان از سال (1373) به اینسو همکاری فعال داشته و مقالات، نوشته ها و مصاحبه هایش درنشریه های معتبرآلمانی چون فرانکفورترالگماینه سایتونگ، فرانکفورتر رونتشاو، نشرات مؤسسه خدمات انکشافی آلمان (ded) و...به چاپ ونشررسیده است.
بین سال های (80-1378) نشریه «آزاده» را به همکاری عدۀ از زنان درآلمان منتشر نمود.
فعالیت ها در رابطه به ارتقای نقش زنان درعرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدنی:
- اجرای وظیفه درانجمن رهنمای خانواده(سال 1361)
- مسوول اتحادیه محصلین افغان درشهر لیپزیک(سال 66-1364)
- اجرای وظیفه در ارگانهای مربوط به زنان درافغانستان(سال 68-1366)
- همکاری افتخاری در سازمان عفو بین الملل(سال 80-1374)
- تأسیس کمیته همبستگی زنان افغانستان درشهرفرانکفورت آلمان(سال 1375)
-اجرای وظیفه دربخش مدیریت یکی از پروژه های اتحادیه اروپا درجنب اتحادیه کارگری آلمان شهرفرانکفورت(سال78-1376)
- عضو تیم مشورتی برای تخصص درآلمان(سال79-1378)
- ارایه لکچرها دررابطه به وضعیت زنان درشهرهای مختلف آلمان به صفت کارشناس درامور تاریخ افغانستان ومسایل زنان افغان(سال80-1379)
- ارزیابی ضرورت های وزارت زنان افغانستان بعد ازایجاد اداره مؤقت(سال1380)
- مشاورسازمانهای محلی افغانی موسسه خدمات انکشافی آلمان در افغانستان(سال82-1380)
- مشاور توسعه و رشد دموکراسی موسسه خدمات انکشافی آلمان در افغانستان(سال85-1383)
- کوردیناتور پروگرام خدمات مدنی صلح و حل منازعات درموسسه خدمات انکشافی آلمان برای افغانستان(از سال 1386 به اینسو) 
از ماه جدی 1386 مسوولیت همآهنگی پروگرام مدنی برای صلح را درمؤسسه GIZ به عهده داشته، با استفاده ازمساعدت های بین المللی بیش از 500 پروژه خورد و بزرگ اجتماعی را تا کنون در ولایات ننگرهار، پکتیا، غور، کندز، غزنی، مزار شریف و شهرکابل تحت رهنمایی گرفته و به ولایات مذکورسفرنموده است.
داکترعالمه درسال 1382 به همکاری عده از فعالین زن، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان را بخاطرارتقای نقش زنان درحیات سیاسی و اجتماعی کشورتأسیس نموده و در چوکات کاری خود در کنفرانس های آلمان، لاووس، کمبودیا، نیپال،اردن، فلسطین و ویتنام اشتراک نموده است.
داکتر عالمه بخاطر ارتقای نقش زنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مدنی با نهاد های زیردر عرصه کارش کمک عملی کرده است:
- رادیو صدای زن افغان
- تولید برنامه های تلویزیونی برای زنان حریر پرودکشن
- کمک به نشریه های دنیای زن، سیرت، صاعقه و ارمغان ملی
- ایجاد کلوپ انترنت برای زنان در ولایت کندز
- پروژه ها در راستای خود کفایی اقتصادی زنان در مرکز و ولایات
- حمایت از راه اندازی کاروان های صلح بخصوص کاروان صلح زنان
- حمایت از راه اندازی جرگه های صلح در ولایات
- حمایت ازراه اندازی  کمپاین صلح  به مناسبت روز جهانی صلح ازجانب شبکه نهاد های جامعه مدنی برای صلح همه ساله
- عضو فعال در راه اندازی کمپاین 50 فیصد
- سهمگیری فعال درعضویت سکرتریت زنان صلح منطقه
- سهمگیری در ابراز نظر فعال پیرامون قوانین مدنی افغانستان
- عضو فعال در ایجاد شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانی برای صلح  وحمایت کننده فعال این شبکه
- عضو گروه کاری جامعه مدنی برای کنفرانس افغانستان دربن
داکترعالمه به زبان های دری، پشتو وآلمانی بلدیت کافی داشته و به لسان انگلیسی نیزخوب تکلم کرده میتواند.