ariana

ariana

Thursday, November 14, 2013

:جهــاد ثانی ســیاف

ســـیاف فقـــط برای نجـــات ملـــت افغـــان از چنـــگال کـــفر و الحـــاد جهـــانی خـــود را برای پســـت ریاســـت جمهـــوری کـــاندید کـــرد
امت مسلمان افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
 
 
 
 
 
شاید بعض از شما گمان کنید که سیاف درین پس پیری شوق میری کرده هوس ریاست به سرش زده اما والله بالله ثمه طلا که چنین حرف های در میان نیست ، همین لحظه از فرط کمر دردی راست ایستاده نمی توانم ولی احساس مسولیت اسلامی مرا وادرار می کند که درمقابل لشکر کفر و الحاد جهانی نه تنها راست بایستم که سیف اسلام به کمر بسته سیافی کنم.
 
آخر اینجا سرزمین شیرمردان افغان و مجاهدین جان بر کف اسلام است که از ضرب شمشیر آنها پوزه انگریز و روس بخاک مالیده شد و از هیبت نعره تکبیر شان زمین و زمان اروپای شرقی به لرزه افتاده و دیوار برلین فروریخت و دروازه های زندانهای هولناک قلمرو خرس های قطبی بعد از قرن ها باز شده و بوی آزادی به مشام مردمان دربند کشیده آنجا رسید.
 
اما افسوس و صد افسوس که از فرط قدر نشناسی مردمان نمک حرام و نالایق این خطه همه دست آورد ها و افتخارات که مجاهدین جان برکف آنها را با ضرب شمشیر کمایی کرده بودند خدشه دار شده و آن شیر مردان که آزادی و هست و نیست این مرز و بوم مدیون فداکاری ها و جان نثاری های ایشان است نا جوانمردانه بنام های جنگ سالاران ، تیکه داران قومی و دوکانداران دین شهرت یافتند.  
 
دشمنان قسم خورده اسلام اکنون بی شرمی را بجای رسانیده اند که به القاب تیکه دار و جنگ سالار هم اکتفا نکرده و مجاهدین جان برکف را نعوذو بالله جنایتکار جنگی نامیده و خواستار عذر خواهی ایشان در پیشگاه ملت می گردند .
پس من به نمایندگی از همه مجاهدین راه حق از امت مسلمان افغان عذر و پوزش می خواهم که با ایثار خون مان خرس قطبی را از وطن متواری کرده و دیوار برلین را فر ریختیم و برای شما چنان نام و شهرت کمایی کردیم که درشرق و 
غرب  عالم با شنیدن نام تان مو بر اندام مردمان راست می گردد.
 
حالا که غرب جهانخوار بنام دیموکراسی و حقوق بشر همه افتخارات اسلامی امت مسلمان ما را بیرحمانه لگد مال کرده و مجاهدین جان برکف را یکی پس دیگری از صحنه سیاست کشور بدور ساخته و یا به باغبانی و چوکی داری ارگ شاهی قناعت شان داده لهذا برای ادامه سیاست انگریزی و صلیبی شان چند بشقاب شوی و سگ شوی دیگری را که پاسپورت امریکایی در جیب و همسر امریکایی در کنار دارند به ملت مسلمان ما برای پست ریاست جمهوری کاندید کرده اند.
 
ازین رو بنده با وجود کبر سن و معاذیر صحی وجیبه اسلامی خویش می پندارم که برای نجات امت مسلمان افغان از چنگال صلیبیون غربی و جلوگیری از بربادی کامل دست آورد جهاد اسلامی شمشیر اسلام به کمر بسته و بار دوم به دشمنان اسلام و قرآن ضرب شمشیر اسلام را نشان دهم .
 
پیروزی من درین جهاد ثانی بر کفر جهانی و تهاجم بیرحمانه جهان خواران صلیبی به حمایت امت مسلمان افغان از من و تیم انتخاباتی من مربوط می گردد.
لهذا امت مسلمان افغان باید بداند که در زندگی گاه گاهی فقط دو راه وجود دارد یکی راه دهل و دیگری راه سرنی ، 
پس انتخاب با شماست که راه اسلام انتخاب کرده بمن رای میدهید و یا راه کفر بر گزیده فریب دیگران را می خورید !
  
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی