ariana

ariana

Thursday, May 9, 2013

بهــــار مـــا در


از شاعر محبوب وطن احمد صدیق حیا
                        
 این جهانرا رنگ و بویی از بهار مادر اســــت     
   روز مادر از برای افتـــخار مــــــــادر اســــت
                                                                    


 
 
 
  
 
 
                        کیست مادر بی گمان چشم و چراغ  زنــــد گــی
 
                         این سخن روشن  زقلب بی قـــــــرار مادراست
 
                         گر رضای حق تو خــواهی خد مت ما در نمـــا
 
                          زانکه  ثا بت پیــــش ایزد اعتبار مـــادر اســت
 
                          آ ن بهشتی را که جـــو ئی زیـــر پای او بــــود
 
                          این کرا مت خود دلیلی بر و قــــــا ر مادراست
 
                          این همه تخنیــک و دا نــش را که بینی درجهان
 
                           این هم از سعی و تلاش و یــــــاد گارمادراست
                          
                           سر بده در خدمت مــادر که گردی ســـرفــــراز
 
                            نور پا ک ایـــزدی  پرتو نثا ر مـــــادر اســـت
 
                            آشیان صلح را خــواهـــد برا ی کــــو د کـــش
 
                             راحت جاویـــــــد دایم پاســـدار مــادر اســـت
 
                             جنگ را نفر ین کند از بهر فـــر زندان خویش
 
                              زا نکه  زخم هر سپر در دیده خارمــادر است