ariana

ariana

Saturday, May 4, 2013

نمـک حـرامی به شـیوه کـرزی

 
العجـــب!جـــلالتمـــاب کـــرزی از مـــیان بوجـــی هـــای دالـــرامـــریکایی شـــعار آزادیخـــواهـــی ضـــد امـــریکـــایی ســـر مـــیدهـــد

 
 
 
 
 
 

 
توجـــه شـــما را به مصـــاحـــبه خـــبرنگار بی بی چهـــل با جـــلالتمـــاب کـــرزی درین باره جلـــب مـــی کنـــیم :
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :جلالتماب محترم در روزنامه نیویارک تایمز ادعا شده که دفتر شما همیش از سازمان جاسوسی امریکا و انگلیس پول نقد در بوجی ها و کارتن ها بدست آورده ، نظر شما درمورد این شایعات چیست ؟
 
حــــامــــد کــــرزی :بکلی درست است ، گاهی هم در بکس ها و صندوق ها پول بما رسیده .
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :معذرت میخواهم آقای کرزی انگیزه فرستادن این پولها چه بوده ؟
 
حــــامــــد کــــرزی :بهتر خواهد بود که این را از سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس بپرسید آنها دقیق تر میدانند ولی من فقط در مورد انگیزه دریافت این پول ها می توانم بشما چیزی بگویم.
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :با شما موفقم پس بفرمائید مرا در جریان انگیزه دریافت این پول ها قرار دهید !
 
حــــامــــد کــــرزی :یگانه انگیزه برای دریافت این پول ها انجام کمک های خیریه به مردم بیچاره وبی بضاعت بوده واست .
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :جلالتماب محترم آیا این وظیفه سازمان های خیریه چون سره میاشت و صلیب احمر نیست ؟
 
حــــامــــد کــــرزی :در حالت عادی چنین است ولی در شرایط بغرنج و متشنج کنونی این سازمان ها به یکعده مردم بیچاره و بیکس امکان رسیدگی ندارند.
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :جلالتماب محترم آیا امکان دارد قدری روشن تر صحبت کنید که منظور تان ازین مردمان بیچاره و بیکس کیست ؟
 
حــــامــــد کــــرزی :من نمیدانم که شما در کجا اجرای وظیفه می کنید که نام طالب بیچاره و بیکس برایتان نا آشناست !؟
 
خــبرنگــار بی بی چهــل :حالا به حرف رسیدم جلالتماب محترم ، اما این مقدار پول ها همه برای طالب بیچاره و بیکس به مصرف رسیده ؟
 
حــــامــــد کــــرزی :به یقین که چنین است ، هر باریکه برادر زاده های ناراضم توسط نیرو های امنیتی دستگیر شده اند من مجبور که مصارف باز گشت آنها را تا وزیرستان جنوبی پرداخته و برای فامیل شان نیز تحفه مناسبی تهیه میکردم.چند ماه از واقعه نمیگذشت که برادر زادهایم باز هوای بهشت به سرشان زده روانه کابل شده باز هم دستگیر می شدند و من مجبور تدارک بورس تحصیلی در خارج را برایشان می گرفتم که این مصارف گزاف بکار داشت.
 
علت همه این بی عقلی های نوجوانان را در فقر و تنگد ستی فامیل های شان می توان سراغ کرد ،  بیچاره پدران شان توان پوشیدن یکدست لباس را هم  نداشتند که از روی مجبوری کالای خانم هایشان را پوشیده با لباس زنانه دنبال یک لقمه نان می گشتند و از شانس بد توسط نیرو های امنیتی دستگیر شده بناحق مورد اهانت و تحقیر قرار می گرفتند.
 
من باز هم مجبور بودم که برایشان یکدست لباس مردانه تهیه میکردم حالا خودتان می توانید حدس بزنید که اینهمه مصرف بدون کمک امریکا و انگلیس چطور ممکن می بود ، من که نمی توانستم  از بودجه دولت مصارف آنها می پرداختم چون این کار خلاف قانون می بود.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی