ariana

ariana

Monday, April 22, 2013

ایجاد نمایندگی کمپین اروپایی حقوقبشربرای افغانستان، درهالند

 
عزیزه عنایت 
ازآنجایکه افغانستان درشرایط نامساعد قرارداشته وروزتاروزاوضاع درداخل کشورروبه وخامت میگراید، هموطنان وروشنفکران که چه درداخل ویا خارج ازکشورقرارداشته،وازاین وضع رنج میبرند

 
 
 
 
 
 
 
            
                 
درسعی و تلاش هستند که بخاطر نجات آن ازوضع فعلی وآوردن صلح وامنیت دربسیج
نمودن هموطنان مان با ایجاد نهادی های اجتماعی،انجمن ها، اتحادیه ها
هموطنان عزیزمان را بسوی وحدت ویک پارچه گی دعوت نمایند که از
جمله یکی هم نهاد مدنی با جوازاتحادیۀ اروپا(کمپین اروپایی حقوق
 بشربرایافغانستان) میباشد که دفترمرکزی آن درشهرلندن به ریاست
محترم دکترنورالحق نسیمی میباشد که بتاریخ 20/4/2013 محفلی
بمناسب افتتاح نمایندگی آن درکشورشاهی هالند بااشتراک تعداد از
دانشمندان،جوانان،مسئولین نهادهای اجتماعی، کشورهای هالنــد
آلمان،انگلستان، بلجیم،و همچنان مسئولین واعضای انجمن هــا ی
زنان ازکشورهای متذکره، به همت محترم عبدالسلام احمدی وسید
اکرام طاهری درشهرآرنهم هالند  راه انــدازی شده بود که محترم
دکترنورالحق نسیمی با ایراد بیانیۀ ازاهداف و ایجاد نمایندگی های
کمپین اروپایی حقوق بشردرکشورهای مختلف به شمول افغانستان
برای حاضرین درتالارمعلوماتی ارایه نمودند که اینک خدمت
خوانندگان عزیزجهت معلومات بیشترتقدیم میدارم .
 
دوستان ارجمند!
 
گشایش نمایندگی کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان را در کشور هالند که به همت برادران ارجمند عبدالسلام احمدی و سید اکرام طاهری برگزار میگردد تبریک میگویم. واقعآ رویدادیست تاریخی و با ارزش.
دشواری ها ، چالش ها و مصیبت های سیاسی، فرهنگی، هویتی، اقتصادی و امنیتی در کشور ما به اندازه ی فراوان است که نمیتوان در چند دقیقه محدود روی همه مسایل صحبت کرد.
سخنان من امروز بیشتر روی کمپین اختصاص یافته است:
کمپین و اهداف كمپين چیست:
زمان اجراي كمپين
آموزش داوطلبان،
حوزه یا گسترهي فعاليت های کمپین
موقف کمپین در ارتباط به تغییر قوانین
تا کنون چند دفتر این کمپین ایجاد شده است ؟
کمپین چه سیاستی در مورد دریافت کمک های مالی دارد؟
عکس العمل مردم نسبت به کمپین چگونه است؟
و کدام نوع کمپین ها را در صورت همکاری هموطنان ، کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان در نظر دارد به همکاری شما هموطنان در آینده نزدیک راه اندازی نماید.
کمپین چیست:
واژه کمپین به معنای "کارزار" یا مبارزه است یعنی تلاش دسته جمعی، برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود.
در اینجا به یک مثال میپردازم: گروههايي از فعالان جنبش زنان پس از تجمع سال های 1920 ، که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز در اروپا و امریکا توسط زنان برگزار شده بود، بر آن شدند كه در ادامهي پيگيري اهدافي که در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود و پس از بحث و بررسی های فراوان با حضور نمایندگانی از بخش های مختلف و در جهت تلاش براي تغيير قوانين تبعیض آمیز نسبت زنان در اروپا و امریکا، بعد از شش ماه حركت هاي جمعي و هدفمند (كمپين) را در دستور كار خود قرار دهند.
بنآ متوجه میشویم که اساس کمپين، ایجاد انگیزه  برای مردم و تلاش براي تغيير قوانينی است که دولت ها حقوق انسانی شهروندان را نقض میکنند.
اهداف كمپين چیست؟
اهداف کمپین ها نظر به فعالیت های شان تفاوت دارد. اما اهداف کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان:
1 مشاركت وسیعی از شهروندان، در جهت تغيرات مثبت اجتماعي و رسيدن به هدفي معين و مشروع یعنی رفع تبعيض عليه شهروندان
2 افزايش آگاهي مردم نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر .
3 ـ و تلاش برای بسیج زنان و مردان حقطلب و عدالتخواه
تجربههاي بسياري ميآموزد که ارتباطات بيشتر و کار های دستجمعی گروههاي مختلف ، بهبودی را در بطن جامعه گسترش ميدهد.
کار مثبت اين ارتباطات در صورت تداوم، زمينه را براي شنیدن صدای مردم ایجاد میکند، که زندگی شان تحت تاثیر قوانین تبعیض آمیز تلخ  شده است.
بنابراين، کار های جمعي یعنی راه اندازی کمپین ها، اعتقاد و نیاز به توانمندسازي مردم را افزایش میبخشد و باور به اينکه تنها تغييراتي ماندگار و ريشهاي وقتی حاصل میگردد که همه اقدام نمایند.
4 ـ يكي ديگر از اهداف اين كمپين آن است كه تلاشگران آن ، در عمل و تماس مستقيم با شهروندان ، متوجه شوند كه بدون تحمل سختي، بدون پرداخت هزينه و البته اتحاد و همدلي، هيچ بيعدالتي و تبعيضي قابل تغيير نيست. همدلي و همكاري صميمانهي مدافعان ، در راستاي پيشبرد اين پروژهي عدالتخواهانه، بيترديد روحيه مشاركت در سرنوشت كشور را در ميان فعالان و متقابلا در ميان شهروندان ايجاد خواهد كرد.
کمپین در صدد تغییر قوانینی است که اراده مردم در آن در نظر گرفته نشده باشد؟
کمپین خواستار تغییر هر گونه قانون تبعیض آمیز علیه انسان است. برخی از این قوانین در اساسنامه کمپین توضیح داده شده اند.
زمان اجراي كمپين
کمپین برنامه ای بلندمدت است يعني تا رسيدن به اهداف که عدالت و برابری است ادامه خواهد داشت. اين حركت با توجه به مدت زمان و تعداد مشاركتكنندگان ادامه خواهد داشت .
آموزش داوطلبان، الزامي است
اجرا و پيشبرد كمپين نيازمند نيروهاي با احساس ، داوطلب و آموزش دیده است . ازمیان كميتههاي مختلفي که به مرور زمان براي تسهیل در اجراي كمپين شكل میگیرد"كميتهي آموزش و آگاهی" است اين كميته تلاش  دارد با برگزاري كارگاههاي‌ آموزشي براي تمام داوطلبان آنها را با " طرح کمپین " ، "موارد حقوقی مورد اعتراض در کمپین " و "شیوه برقراری ارتباطات  رو در رو برای اهداف کمپین آشنا کند. گذراندن اين دوره به تمام فعالان و داوطلباني كه ميخواهند فعالیت بیشتری در این حرکت داشته باشند توصیه می شود.
ذكر اين نكته مهم است كه داوطلبان لازم نيست متخصص در مسائل حقوق بشر باشند بلکه در اين كارگاهها، آموزشهاي لازم و در ارتباط با موضوع: "آشنايي با حقوق بشر" و پاسخ به سوالات و ابهامات شهروندان، ارائه خواهد شد.
حوزه یا گسترهي فعاليت های کمپین
اگرچه نقطه آغاز کمپین در لندن بوده است ، اما هیچ محدودیتی در پیوستن به این حرکت وجود ندارد . هر فرد یا گروه اجتماعی در هر کجای اروپا و یا در خارج از اروپا می تواند در جهت تحقق اهداف کمپین فعالیت کند. گروهها و افراد فعال در اروپا و یا افغانستنان ميتوانند با توجه به پتانسیل های که دارند، برای پیشبرد اهداف کمپین فعالیت کنند و جزئی از خانواده بزرگ کمپین در سراسر اروپا و افغانستان باشند.
تا کنون چند دفتر یا نمایندگی های کمپین ایجاد شده است ؟
دفتر مرکزی کمپین در لندن است . همزمان با دومین سالگرد کمپین، نمایندگی های این کمپین در ;کابل، هالند و آلمان راه اندازی میشود. برای ایجاد نمایندگی های بیشتر، نیاز به زمان است.
کمپین چه سیاستی در مورد دریافت کمک های مالی دارد؟
کمپین تصمیم گرفته است که هیچ نوع کمک مالی را از طرف دولت ها به صورت علنی و غیر علنی نپذیرد . برای کسانی که این حرکت را آغاز کردند و کسانیکه در مراحل بعدی به آن میپیوندند مساله استقلال مالی یکی از مهمترین برنامه کمپین است.
ما معتقدیم حمایت های مالی از جانب دولت ها به سرعت اعتماد مردم را نسبت به ما کاهش داده و استقلال این حرکت را زیر سوال می برد . در عین حال کمک های مالی از طرف فعالان و حامیان کمپین هرچند اندک باشد حس تعلق را در میان آنها گسترش می دهد.  این ویژگی مهم کمپین الگوی خوبی برای حرکت های داخلی و خارجی خواهد بود. بعلاوه بسیاری از فعالیت های کمپین از طریق کمک های غیر مادی و نیروی انسانی اعضا و حامیان انجام شده است.
به طور مثال تا کنون جلسات و برنامه های کمپین به همکاری رضاکاران در مراکز اجتماعی و تالار های دانشگاه ها و به حمایت مالی اعضا برگزار می شود .
عکس العمل مردم نسبت به کمپین چگونه است؟
این عکس العمل ها متفاوت بوده است. بسیاری از فعالان در داخل و خارج حمایت خود از کمپین را از طریق رسانه های انترنتی اعلام کرده اند. بسیاری از افراد نیز بعد از آگاهی در مورد کمپین برای همکاری بیشتر اعلام آمادگی کرده و در شهرهای مختلف افغانستان و کشور های اروپایی در جهت پیشبرد اهداف کمپین تلاش می کنند.
کدام نوع کمپین ها را در صورت همکاری هموطنان ، کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان ضرور میداند در آینده نزدیک راه اندازی نماید در اینجا توجه تان را به راه اندازی چند نوع از کمپین که برای جامعه ما بسیار حیاتی و مهم است ، مبذول میدارم.
کمپین علیه کشت و استفاده مواد مخدر
کمپین علیه بیسوادی
کمپین علیه خشونت با زنان و کودکان
کمپین علیه تبعیض و نژاد پرستی
کمپین علیه ناقضین حقوق بشر
کمپین علیه بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم
کمپین برای دفاع از حقوق معلولین و معیوبین
کمپین برای حمایت و دفاع از حقوق بیوه زنان و یتیمان
کمپین جمع آوری امضا برای تغیر قوانین
کمپین برای بهبودی خدمات اجتماعی
کمپین برای بهبودی خدمات صحی
کمپین برای محیط زیست بهتر
کمپین برای حفظ ارزش های فرهنگی و هویتی
کمپین برای انتخابات شفاف
اینکه حرکت کمپین با چه نوع مقاومت و فشارهایی از طرف دولت ها رو به رو خواهد شد و تا چه اندازه اهداف و برنامه ها عملی خواهد شد مربوط میشود به همکاری  فعالان، انسان های مردم دوست ، کار های دستجمعی و مدیریت موثر .
اين مبارزه راهي دشوار و طولاني است اما برای تامین عدالت و دفاع از انسان های محروم جامعه و ترویج دمکراسی بلاخره از یک نقطه ی باید آغاز کرد.
تشکر
دکتر نورالحق نسیمی
ریس کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان