ariana

ariana

Sunday, April 21, 2013

غــزنی مــرکــز تمــدن اســلامی

امـــیرالمـــومنـــین مـــلا عمـــر انتخـــاب رسمـــی شهـــر غـــزنی را منحیـــث پایتخـــت تمـــدن اســـلامی به عمـــوم مسلمـــانان جهـــان تبـــریک گفـــت!

 
 
 
 
 
 
 
مجلس بدین مناسبت در شهر غزنی از طرف سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور به فرمان جلالتماب حامد کرزی دایر شده بود که در آن وزیر صاحب محترم با سخنرانی های گهربار شان مردم خواب رفته و بی فرهنگ این خطه را از خواب غفلت بیدار کرده و گنجینه ای لعل و جواهرات معنوی و فرهنگی کشور به ایشان معرفی نمود.
 
قبل از سخنرانی ایشان اکثریت حضار در باره غزنی فقط چیزهایی از صنایع دستی غزنی و تولیدات حیوانی آنجا شنیده بودند و نام از سلطان محمود غزنوی و حکیم سنایی فقط در گوش بعضی ها آشنا بود و همچنین از وجود زیارت های زیاد در شهر غزنی نیز حکایت بود که گفته می شد اگر یک زیارت دیگری هم درین شهر وجود میداشت مقامش از مکه و مدینه کمتر نمی بود.
 
اما کمتر کسی میدانست که غزنی سالها مهد تمدن و فرهنگ سرزمین اسلامی و زادگاه  شاعران ، حکیمان ، فیلسوفان ، جهانگشایان و علمای جید دینی چون بت نیکه ، امیر کرور، رحمان بابا ، خوشحال خان ختک ، میرویس بابا ، احمدشاه درانی ، خان عبدالولی خان و از همه مهمتر زادگاه و خاستگاه امیر المومنین ملا عمر بوده ولی هیچکس ازین راز پنهان تا امروز آگاهی نداشته و از همین بابت از دیدن عکس هایشان در دیوار تالار ولایت غزنی دچار تعجب و حیرت شده بودند.
 
آقای سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیشتر از سه ساعت به ساز اتن ملی رقص کنان در باره شخصیت های فرهنگی ، سیاسی و دینی فوق سخنرانی فرموده و آنها را یکایک به تفصیل به معرفی گرفتند.ایشان در اخیر تصمیم داشتند که منحیث ضمیمه از خدمه و فعله آن بزرگمردان چون سلطان محمود غزنوی ، حکیم سنایی و شیخ بهلول و چند تن دیگر یادی بعمل آرد ولی متاسفانه فرصت یاری نکرد و ایشان آنرا به زمان دیگری محول ساختند.
 
در اخیرمحترم داکتر فاروق وردک سخنگوی طالبان و نماینده خاص امیر المومنین ملا عمر پیام تبریکی آخوند صاحب را
به حاضرین مجلس قرائت کرده و از خداوند متعال سرفرازی و کامیابی جهان اسلام را بر کفر جهانی آرزو کردند.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی