ariana

ariana

Wednesday, April 10, 2013

داستان مصور ازتراژدیها درګلباغ نیاکان( ۱۷۷۲م-۲۰۱۳م) 

مرتب: انجنیر فضل احمد افغان
  
من هیچ ګفتنی دیګری ندارم امیدوطنداران عزیزاز دیدن تصاویر فوق ودسایس دشمنان و غلامانشان که مبین تراژیدیها در طول ۲۴۱سال ګذشته میباشد.
درس عبرت و پند ګرفته مادروطن عزیز خود افغانستان را که یک پارچه کوچک از ګلباغ نیاکان میباشد و فعلآ غرق خون است بنابر وظیفه ملی،اسلامی،اخلاقی و وجدانی همه تفاوتها و اختلافات را کنار زده با اتحاد آهنین،عاقلانه و صادقانه بحیث مسلمان و افغان آنچه را از نیاکان بمیراث برده ایم از چنګال دشمنان سوګند خورده تاریخی نجات داده و رنه به خداوند سوګند است آنچه را داریم دشمنان مکار و بیرحم آنرا نیز پارچه پارچه ساخته و ملت افغان را دربدر در جهان خواهند دید و دیګر نام افغانستان و افغان را نخواهید شنید.